ČLÁNOK
SKB ukončila polrok s čistým ziskom takmer 18,7 mil. Sk
29. septembra 1999

Slovenská kreditná banka (SKB), a.s., Bratislava ukončila prvý polrok tohto roku s čistým ziskom približne 18,7 mil. Sk. Za rovnaké obdobie minulého roku banka dosiahla hrubý zisk 18,647 mil. Sk. Celkové výnosy banky predstavovali v prvom polroku 1999 takmer 1,8 mld. Sk. V najväčšej miere, sumou takmer 1,5 mld. Sk sa na nich podieľali výnosy z finančných činností. Vyplýva to zo správy o hospodárení banky v prvom polroku tohto roka.
SKB evidovala k ultimu júna tohto roka aktíva v celkovom objeme takmer 9,7 mld. Sk. Jej bilančná suma tak oproti prvému polroku 1998, kedy predstavovala 7,768 mld. Sk, vzrástla o takmer 25 %. Úvery poskytnuté klientom sa na celkových aktívach banky podieľali 7,5 mld. Sk. Úvery a vklady ostatných bánk predstavovali za polročné obdobie takmer 802,9 mil. Sk. Hodnota investičného majetku za spomínané obdobie dosiahla takmer 175,5 mil. Sk. Najvyšší podiel na pasívach banky zaznamenali v prvom polroku záväzky voči klientom v objeme 7,2 mld. Sk. Úvery a vklady od ostatných bánk predstavovali približne 896 mil. Sk, pričom SKB neevidovala v prvom polroku žiaden úver ani vklad od emisnej banky. Základné imanie banky bolo k 30. júnu 673,4 mil. Sk.
Slovenská kreditná banka, a.s., Bratislava (SKB) dosiahla v minulom roku čistý zisk 20,009 mil. Sk. V porovnaní s rokom 1997 tak zisk vzrástol o 13 %, kým ešte v roku 1996 predstavoval 5,993 mil. Sk. Bilančná suma banky vystúpila v minulom roku o 38,5 % na 8,420 mld. Sk. Na riadnom valnom zhromaždení banky, ktoré sa uskutočnilo 30. júna tohto roku akcionári schválili prídel do rezervného fondu na úrovni približne 1 mil. Sk, dividendy akcionárom v objeme 7,6 mil. Sk a dodatkový prídel do rezervného fondu vo výške 11,4 mil. Sk.
Najväčším akcionárom SKB je Slovenská plynárenský priemysel, š.p., Bratislava (takmer 38 %). Medzi ďalších patria Vodohospodárska výstavba, š.p., Slovenská elektrárenská, a.s., Slovnaft Benzinol, a.s., Slovenské lodenice Komárno, a.s., Transpetrol, a.s. a Linea, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS