ČLÁNOK
Sektorová analýza trhu otvorených podielových fondov
7. mája 2001

Ratingová agentúra CRA Rating Agency, a. s., (CRA), pridružený partner Moody´s Investors Service, dokončila sektorovú analýzu trhu OPF vo vybraných krajinách Strednej Európy s transformujúcou sa ekonomikou. Cieľom analýzy je zmapovať trh kolektívneho investovania so zameraním na trh otvorených podielových fondov (OPF). Ide o trhy OPF v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Analýzu spracovali analytici René Činátl, Petra Novotná.

Kolektívne investovanie na Slovensku

Najobľúbenejšou formou uloženia voľných finančných prostriedkov na Slovensku sú termínované účty a vkladné knižky v bankách. V minulom roku vzrástli vklady obyvateľstva o 33,5 mld. SKK, pričom do OPF bolo vložených „iba“ 3,6 mld. SKK. OPF sa stávajú stále obľúbenejším inštrumentom investovania. Štruktúra OPF na Slovensku sa viac podobá štruktúre v krajinách Západnej Európy, na rozdiel od ČR. Najväčší podiel majú fondy zmiešané (44%), ktoré sú nasledované fondmi dlhopisovými (30%), akciovými (22%) a fondmi peňažného trhu (4%). Podľa údajov ASS bol majetok v OPF združených v tejto asociácii v roku 1998 celkom 700 mil. SKK, v roku 1999 to boli 2 mld. SKK a ku koncu roku 2000 dosahoval obhospodarovaný majetok sumu 4,7 mld. SKK, z toho 400 mil. SKK bolo umiestnených v zahraničných OPF (13% trhu). Do konca roku 2001 sa očakáva nárast na 7-10 mld. SKK. V prípade, že sa slovenský trh kolektívneho investovania bude vyvíjať podobne ako trh český, je reálny predpoklad, že v roku 2003 by sa mohol obhospodarovaný majetok pohybovať okolo 20-30 mld. SKK. Počet OPF na Slovensku ku koncu roku 2000 dosiahol 28, pričom počas prvého štvrťroku 2001 pribudlo ďalších približne 30 fondov, prevažne zahraničných. Podiel zahraničných fondov na slovenskom trhu OPF dosahuje približne 13%. Rozloženie trhu OPF na Slovensku je špecifické tým, že 48% majetku na trhu obhospodaruje jediná spoločnosť, a to Tatra Asset Management.

Výhľad

Z objemu majetku spravovaného na Slovensku je evidentné, že časové zaostávanie, aj v porovnaní s ostatnými krajinami Strednej Európy, je veľké. Do budúcnosti sa dá predpokladať, že objem spravovaných prostriedkov v OPF bude na Slovensku rásť a bude sa pomaly približovať úrovni v porovnávaných krajinách s transformujúcou sa ekonomikou. V prípade, že sa slovenský trh kolektívneho investovania bude vyvíjať podobne ako trh český, je reálny predpoklad, že v roku 2003 by sa mohol obhospodarovaný majetok pohybovať okolo 20-30 mld. SKK. Stavu, ktorý je bežný v krajinách EÚ sa v najbližšej dobe Slovensko pravdepodobne nepriblíži. V budúcnosti sa budú presadzovať skôr zahraničné fondy a objem nimi spravovaných prostriedkov bude rásť. Ich podiel na slovenskom trhu OPF dosiahne podľa CRA v najbližších rokoch 50 až 60%.

Kolektívne investovanie v Českej Republike

Pozitívnym impulzom k zvýšeniu objemu spravovaného majetku v OPF bolo spustenie procesu otvárania fondov z kupónovej privatizácie. Objem obhospodarovaných prostriedkov ku koncu roku 2000 dosiahol 78,4 mld. CZK. Najväčší podiel zo spravovaného majetku pripadá na fondy zmiešané (62%) a fondy peňažného trhu (29%), nasledujú fondy dlhopisové (5%) a akciové (2%). Najmladšími fondami sú fondy fondov, ktorým sa darí postupne získavať podiel na trhu OPF (2%). Trh OPF má medzi sebou rozdelené trio najväčších investičných spoločností – SIS (41%), PIAS (22%) a IKS (20%). Takto rozdelený trh OPF v najbližšej dobe pravdepodobne nevydrží.

Výhľad

Z porovnania dát v ČR s dátami obvyklými v Západnej Európe jednoznačne vyplýva, že potenciál ďalšieho rastu fondov v ČR je veľký. Do budúcnosti sa očakáva nárast podielu zahraničných fondov na trhu v ČR, rovnako ako je tomu v iných európskych krajinách, 40 až 60%. Podľa celkovej hodnoty aktív a objemu úspor na jedného obyvateľa, ktorý vložili západoeurópski občania do fondov, dá sa predpokladať, že aj v ČR bude ďalej pokračovať odliv peňazí z bánk do fondov. Podľa odhadu CRA môže hodnota vložených prostriedkov do týchto fondov vzrásť zo súčasných 78 mld. CZK na 200 až 300 mld. CZK.

Kolektívne investovanie v Poľsku

V Poľsku je väčšina voľných prostriedkov domácností ukladaná do relatívne menej rizikových bankových ústavov. Trh kolektívneho investovania v Poľsku je z hľadiska rozloženia spravovaného majetku podobný trhu českému. Skutočný rozvoj trhu sa rozbehol až po roku 1997. Ku koncu 3. štvrťroku roku 2000 investičné spoločnosti obhospodarovali majetok v celkovej výške 3,7 mld. PLN (961,9 mil. EUR). Z toho bolo cca 94% investovaných prostredníctvom OPF. Štruktúra OPF v Poľsku je: peňažný trh (44%), dlhopisové (24%), akciové (17%) a zmiešané/ balancované (15%).

Významným prvkom podporujúcim záujem investorov je nízka daňová záťaž. Všetky príjmy fyzických osôb spojené s účasťou v OPF sú od dane z príjmov oslobodené.

Výhľad

Do budúcnosti sa dá očakávať, že na poľskom trhu sa bude objavovať zahraničná konkurencia. Vzhľadom k daňovým podmienkam na poľskom trhu kolektívneho investovania ale nebude tak silná a dá sa predpokladať, že podiel zahraničných spoločností na poľskom trhu dosiahne okolo 30% trhu. Veľkou príležitosťou pre rast trhu OPF v Poľsku je novela penzijného systému, ktorá zvýhodňuje investovanie v rámci zamestnaneckých dôchodkových programov prostredníctvom podielových fondov.

Kolektívne investovanie v Maďarsku

Počet OPF sa začal rozrastať po novele daňového systému v roku 1995. Investovanie do podielových fondov je tu záležitosťou predovšetkým individuálnej klientely, ktorej prostriedky predstavujú 90% aktív. V Maďarsku bol ku koncu roka 2000 objem spravovaného majetku v OPF 564 248,4 mil. HUF (2 124,8 mil. EUR). Najväčší objem aktív (67%) pripadá na fondy dlhopisové. Fondy peňažného trhu obhospodarujú 16% majetku na trhu OPF, fondy akciové 5%, fondy zmiešané 3%, fondy medzinárodné 8% a fondy majetkové 1%.

Daňová záťaž súkromných subjektov je nulová v prípade, že investor obchoduje so svojim podielom na verejnom trhu.

Výhľad

Najpopulárnejšou formou „investovania“ voľných peňažných prostriedkov sú aj naďalej investície do vkladových a termínovaných účtov bánk. V súčasnosti domácnosti investujú zhruba 7% úspor do podielových fondov (711 mil. EUR). Podiel zahraničných fondov na celkovom objeme spravovaného majetku bude rásť a dosiahne cca 40% trhu. Rastový potenciál sa skrýva predovšetkým v objeme finančných prostriedkov medzi inštitucionálnymi investormi.

Záver

Porovnaním trhu krajín Strednej Európy s transformujúcou sa ekonomikou k 31.12.2000 zistíme, že absolútny objem obhospodarovaného majetku v OPF i objem majetku na jedného obyvateľa je najväčší v ČR.

Výhľad v jednotlivých krajinách

Objem spravovaných prostriedkov v OPF sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou vyvíjať v závislosti na vývoji ekonomík jednotlivých krajín. Najväčší nárast objemu majetku bude v krajinách s transformujúcou sa ekonomikou pravdepodobne v Poľsku, kde sa prejaví vládna reforma dôchodkového systému zvýhodňujúca investovanie prostredníctvom OPF a nižšia počiatočná základňa. Ďalším trhom s vysokým nárastom objemu majetku v OPF, v porovnaní s dnešným objemom, bude s najväčšou pravdepodobnosťou Slovensko, ktoré doteraz zaostáva aj za ostatnými krajinami Strednej Európy. Nárast objemu majetku v ČR a Maďarsku bude pozvoľný a bude sa postupne približovať hodnotám bežným v krajinách EU. Výhodou poľského a maďarského trhu sú jednoznačne nízke, resp. nulové dane. V Poľsku a Maďarsku si udržia dominantné postavenie domáce investičné spoločnosti, naproti tomu v ČR a na Slovensku sa začne zvyšovať podiel zahraničných subjektov.

Súhrnné porovnanie krajín s transformujúcou sa ekonomikou

ČR

Slovensko

Poľsko

Maďarsko

Počet obyvateľov (v mil. osôb)

10,3

5,4

38,6

10,0

Objem majetku v OPFk 31.12.2000 (v mil. EUR)

2 235

107

1 528

2 125

Objem majetku v OPF na jedného obyvateľa (v EUR)

217,0

19,8

39,6

212,5

HDP na jedného obyvateľa k XII.1999 (v EUR)*

356,2

293,5

222,3

304,9


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS