ČLÁNOK
SCP nebude majitelom úctov fakturovat poplatok za vedenie úctov majitela cenných papierov
28. februára 2003

Úrad svojim rozhodnutím c. GRUFT-002/2002/PPCD zo dna 29.11.2002 schválil dodatok c. 5 k Cenníku služieb SCP, ktorým sa ruší bod c. 8 clánku II, v ktorom je uvedené, že poplatok za vedenie cenných papierov na úcte majitela cenných papierov sa pre fyzické a právnické osoby za jeden kalendárny rok vypocíta podla tabulky c. 9 a tabulku c. 9, ktorá obsahuje poplatky za vedenie cenných papierov na úcte majitela cenných papierov podla objemu cenných papierov v ich menovitej hodnote. Z uvedeného vyplýva, že od 1.1.2003 SCP nebude majitelom úctov fakturovat poplatok za vedenie úctov majitela cenných papierov, napriek tomu, že túto službu bude nadalej poskytovat

V clánku autor okrem iného navrhuje aj možnost nápravy, a to aby sa poplatok za vedenie úctov za roky 2001 a 2002 vyúctoval podla pôvodného cenníka z 1.1.2001, t.j. vo výške 70,- Sk za rok a rozdiel by sa doplatil v prípade nižšieho poplatku alebo vrátil zo SCP, v prípade preplatku. Zrušenie dodatku c. 1 k Cenníku služieb SCP, so spätnou platnostou od 1.4.2001, nie je možné uskutocnit vzhladom na retroaktivitu takéhoto rozhodnutia. Naviac podotýkame, že samotné zrušenie by sa dotklo najmä jednotlivých fyzických osôb, ktoré tvoria podstatnú skupinu osôb, ktorým SCP v období od 1.4.2001 poskytovalo službu vedenia úctu majitela cenných papierov za cenu 40,- Sk. Táto skupina fyzických osôb by bola povinná doplatit SCP rozdiel do sumy 70,- Sk, t.j. 30,- Sk za rok 2002 a za rok 2001 alikvotnú cast poplatku vypocítanú z rôznych cenníkov platných pocas obdobia roku 2001. Povinnost SCP vrátit preplatok by sa týkal podstatne menšej casti majitelov úctov cenného papiera.

Podla ustanovenia § 56 ods. 8 zákona c. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v spojení s § 163 zákona c. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investicných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad schvaluje na návrh SCP Cenník služieb. Z uvedeného vyplýva, že úrad samotný nestanovuje výšku poplatkov, ale rozhoduje o schválení návrhu predloženého SCP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS