ČLÁNOK
Schválil sa návrh záverečného účtu za rok 1997
11. júna 1998

Schodok štátneho rozpočtu 36,999 mld. Sk za minulý rok sa vykryje emisiou štátnych dlhopisov. Vláda SR zároveň vzala na vedomie stav štátnych finančných aktív SR k 31. decembru 1997 vo výške 106,273 mld. Sk a stav štátnych finančných pasív v objeme 134,984 mld. Sk. Rozpočtové hospodárenie štátnych fondov SR skončilo v minulom roku s prebytkom 3,741 mld. Sk. Rozpočtové hospodárenie obcí skončilo v minulom roku prebytkom 2,160 mld. Sk pri príjmoch 28,785 mld. Sk a výdavkoch 26,625 mld. Sk. Na príjmoch štátneho rozpočtu sa daňové príjmy podieľali 145,5 mld. Sk, nedaňové príjmy 14,2 mld. Sk a granty a transfery 14,8 mld. Sk. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja účastín tvorili 1,2 mld. Sk a prijaté úvery 5 mld. Sk. Na celkových výdavkoch sa bežné výdavky podieľali 154,9 mld. Sk, kapitálové výdavky 31,8 mld. Sk a poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istín 31,2 mld. Sk. Verejný dlh dosiahol v minulom roku 156,9 mld. Sk, pričom sa oproti roku 1996 zvýšil o 27,5 mld. Sk. Pomer verejného dlhu k HDP predstavoval v minulom roku 24 %. Celkový štátny dlh sa na verejnom dlhu podieľal 134,98 mld. Sk, z čoho strednodobý a dlhodobý štátny dlh 97,98 mld. Sk a prechodný štátny dlh 37 mld. Sk. Vnútorný štátny dlh tvoril 104,1 mld. Sk a zahraničný štátny dlh 30,8 mld. Sk. Celkový štátny dlh v roku 1996 predstavoval 118,4 mld. Sk. Dlh rozpočtov obcí dosiahol 6,3 mld. Sk, dlh rozpočtov štátnych fondov 15,5 mld. Sk a dlh rozpočtov poistných fondov 133 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS