ČLÁNOK
Schodok štátneho rozpočtu v júli bol 22,339 mld. Sk
2. augusta 2001

Hospodárenie vlády SR skončilo ku koncu júla s deficitom 22,339 mld. Sk. Schodok z bežného rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu predstavuje 15,207 mld. Sk, zostávajúcu časť deficitu 7,132 mld. Sk tvorili výdavky štátu na náklady spojené s reštrukturalizáciou bánk. Celoročný schodok štátneho rozpočtu je v zákone o štátnom rozpočte naplánovaný na 37,2 mld. Sk, skutočný schodok za sedem mesiacov roka dosiahol 60,1 % predpokladanej celoročnej hodnoty. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerky financií SR Peter Papanek.

Príjmy štátu boli na konci júla 119,485 mld. Sk, čo znamená 66,2 % celoročného očakávaného plnenia. Výdavky vo výške 141,824 mld. Sk predstavovali 65,1 % objemu plánovaného na celý rok.

Daňové príjmy sa na celkových dosiahnutých príjmoch za prvých sedem mesiacov podieľali 95,127 mld. Sk, čo predstavuje zhruba 60,2-percentné plnenie celoročnej úrovne. Na dani z pridanej hodnoty štát vybral 40,977 mld. Sk, čo je zhruba o 4,1 mld. Sk viac ako v minulom roku. Príjmy zo spotrebných daní tvorili 15,97 mld. Sk.

Na daniach z príjmov právnických osôb získala štátna kasa 13,344 mld. Sk, čím sa zabezpečilo 71,7-percentné plnenie celoročnej plánovanej úrovne. V prípade fyzických osôb, ktoré formou dane z príjmov prispeli do štátneho rozpočtu 15,403 mld. Sk, plnenie predstavovalo 55,8 %. Dane z príjmov z kapitálových výnosov sa medziročne znížili o takmer 2 % na júlových 6,155 mld. Sk. Prostredníctvom cla získal štátny rozpočet 1,867 mld. Sk a dovoznej prirážky 276,6 mil. Sk. Celkové nedaňové príjmy štátneho rozpočtu predstavovali 24,358 mld. Sk, čím prekročili ročnú rozpočtovanú úroveň o 8,3 %.

Na celkových výdavkoch štátneho rozpočtu za sedem mesiacov sa bežné výdavky podieľali sumou 131,695 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu vlani sa zvýšili o 5,8 % a dosiahli 65 % úrovne plánovanej na celý rok. Kapitálové výdavky rozpočtu sa ku koncu júla zvýšili medziročne o viac ako 16,2 % na 10,128 mld. Sk, čo zodpovedá 65,7-percentnému celoročnému plneniu.

Zákon o štátnom rozpočte ráta v tomto roku s príjmami 180,57 mld. Sk a výdavkami 217,765 mld. Sk. Predpokladaný schodok štátneho rozpočtu predstavuje približne 37,2 mld. Sk.

Plnenie štátneho rozpočtu v roku 2001 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka

Skutoč. k 31.7.

Skutoč. k 31.7.

rozdiel

Index

Schvál.rozp.

% plnenia

Ukazovateľ

2000

2001

2 – 1

2 : 1

2001

2 : 5

1

2

3

4

5

6

Príjmy ŠR spolu

123271,5

119484,9

-3786,6

96,92824375

180569,7

66,17106857

Daňové príjmy

101250,1

95127

-6123,1

93,9524998

158087

60,17382834

z toho:

DPH

36864,8

40976,7

4111,9

111,1540006

64950

63,08960739

Spotr. dane

15965,4

15970,3

4,9

100,0306914

28750

55,54886957

Daň z príjmov PO

18627,4

13344

-5283,4

71,63640658

18602

71,73422213

Daň z príjmov FO

14341,2

15402,8

1061,6

107,4024489

27600

55,80724638

Daň z príjm. z kap.výnosov

6273,5

6155,4

-118,1

98,11747828

12500

49,2432

Clo

2012,9

1867,1

-145,8

92,75671916

3900

47,87435897

Dovozná prirážka

5996,4

276,6

-5719,8

x

0

X

Nedaňové príjmy

22021,4

24357,9

2336,5

110,6101338

22482,7

108,3406352

Výdavky ŠR spolu

133174,7

141823,7

8649

106,4944768

217764,6

65,1270684

z toho:

Bežné výdavky

124461,1

131695

7233,9

105,8121775

202338,1

65,08660504

8713,6

10128,7

1415,1

116,2401304

15426,5

65,65779665

Schodok/PrebytokŠR

-9903,2

-22338,8

-12435,6

x

-37194,9

60,0587715

Skutočnosť

Skutočnosť

Rozpočet 2001

k31.7.2000

k31.7.2001

Príjmy

123271,5

119484,9

180569,7

Daň.príjmy

101250,1

95127

158087

DPH

36864,8

40976,7

64950

Spotr. dane

15965,4

15970,3

28750

Daň PO

18627,4

13344

18602

Daň FO

14341,2

15402,8

27600

Kap.výnosov

6273,5

6155,4

12500

Clo

2012,9

1867,1

3900

Dovoz.prirážka

5996,4

276,6

0

Nedaň. príjmy

22021,4

24357,9

22482,7

Výdavky

133174,7

141823,7

217764,6

Bežné

124461,1

131695

202338,1

Kapitálové

8713,6

10128,7

15426,5

Schodok/PrebytokŠR

-9903,2

-22338,8

-37194,9


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS