ČLÁNOK
Schmögnerová vidí priestor na zvyšovanie majetkových daní
14. novembra 2000

Zvýšenie podielu nepriamych daní na celkovej štruktúre daňových príjmov nemožno v budúcnosti očakávať v takej miere, akú Slovensko zaznamenalo v posledných dvoch rokoch. Ďalší výraznejší posun v štruktúre príjmov z daní v prospech nepriamych by totiž porušilo základný cieľ daňovej politiky, ktorým je zabezpečovanie príjmov štátneho rozpočtu. Pre novinárov to uviedla ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Opačná situácia je podľa nej v prípade majetkových daní, pri ktorých stále existuje priestor na ich zvýšenie. Ako uviedla, v krajinách OECD sa napríklad daň z vlastníctva pohybuje na úrovni 7 %, keď na Slovensku sa vyrubuje len 1-percentná daň.

V súvislosti s často kritizovanou daňou z dedičstva ministerka pripustila možnosť, že sa v budúcnosti zváži zavedenie odpočítateľnej položky pri vyčísľovaní daňového základu na jej výpočet v prípade, že dedičmi budú deti alebo manželka zosnulého. Podľa názoru ministerky by však bolo v budúcnosti vhodné znížiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľností a predovšetkým zrušiť jej progresívny charakter.

Ministerka svoje úvahy odôvodnila trendom, ktorý v súčasnosti zaznamenávajú najvyspelejšie krajiny sveta. „V krajinách OECD sa totiž priame dane podieľajú na celkových daňových príjmoch až 50 % a vyššie je tiež zaťaženie majetkovými daňami,“ povedala. Zároveň skonštatovala, že najväčší podiel daňových príjmov na HDP evidujú hospodársky najvyspelejšie krajiny sveta na čele so Švédskom, naopak najnižšie daňové zaťaženie je v rozvojových krajinách. Z tohto pohľadu preto ministerka považuje za veľmi nezodpovedné súčasné návrhy, podľa ktorých by sa mala daň z príjmu právnických osôb posunúť až na hranicu 19 %. B. Schmögnerová považuje tohtoročné zníženie daňového zaťaženie fyzických a právnických osôb za jeden z najväčších úspechov súčasnej vlády a podľa nej by malo byť dostatočne motivujúce. Podľa doterajších odhadov by mal výpadok rozpočtových príjmov spôsobený znížením daňového zaťaženia fyzických osôb v tomto roku predstavovať viac ako pôvodne predpokladaných 3,4 mld. Sk.

V súvislosti s problematikou efektívnejšieho výberu daní a zredukovania počtu prípadov neplnenia daňovej povinnosti podnikateľskými subjektmi je podľa B. Schmögnerovej dôležité intenzívnejšie prepojenie daňových a colných orgánov. Ministerka totiž vidí najväčšie rezervy pri vratkách dane z pridanej hodnoty (DPH) pri vývoze a dovoze tovaru. K zefektívneniu výberov daní by malo podľa nej prispieť tiež zrušenie niektorých neefektívnych daňových úradov a posilnenie Ústredného daňového riaditeľstva.

B. Schmögnerová sa tiež vyjadrila k otázke možného zavedenia vratiek DPH pri nákupe tovaru v SR zahraničnými turistami. „Príprava na tento krok si podľa skúseností v Českej republike vyžaduje minimálne dva roky. Preto je treba zvážiť, či sa toto opatrenie vôbec oplatí do vstupu SR do Európskej únie zavádzať, pretože po našom vstupe do únie úplne odpadá,“ povedala ministerka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS