ČLÁNOK
SB upozorňuje v návrhu CAS aj na riziká v sociálnej oblasti
3. novembra 2000

Stratégia pomoci Svetovej banky Slovenskej republike sa opiera o dokončenie transformačných reforiem spolu so zdokonalením fungovania štátnej správy a zlepšením sociálnej situácie obyvateľstva SR. Uvádza sa to v návrhu skupiny Svetovej banky o stratégii pomoci Slovenskej republike (Country Assistance Strategy – CAS), ktorý by mal byť po diskusiách uzavretý v decembri tohto roku.

Podľa CAS podpora SB v sociálnej oblasti by sa mala zamerať na zvládnutie počiatočných krízových javov v systéme sociálneho zabezpečenia. Ako sa uvádza v materiáli SB, „situácia, v ktorej dva milióny zamestnaných musí živiť jeden milión dôchodcov a pol milióna nezamestnaných, nie je trvalo udržateľná“. Prvým krokom pomoci SB by mal byť projekt správy sociálnych dávok, navrhovaný pre rok 2001, ktorý by pomohol zlepšiť základné informačné systémy a pripraviť pôdu sa na reformu dôchodkového zabezpečenia. Medzi kritériá splnenia stanovených cieľov radí SB predloženie reformy dôchodkového zabezpečenia do NR SR v roku 2002, ako aj zlepšenie indikátorov prístupu rómskej menšiny k školským a zdravotníckym službám v roku 2002. Tá je podľa SB najviac sociálne postihnutá.

SB pri podpore transformačných reforiem sa zameriava na poradenskú činnosť vláde pri privatizácii bankového sektora, rozvoji a reštrukturalizácii podnikovej sféry. Na základe dosiahnutých výsledkov by v roku 2001 mal byť podľa návrhu Svetovej banky poskytnutý úver pre reštrukturalizáciu podnikovej a finančnej sféry (Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan – EFSAL) v navrhovanej výške 350 mil. USD. V rámci prípravy EFSAL sa v návrhu uvažuje aj o technickej podpore pri prijímaní opatrení na zlepšenie riadenia podnikovej sféry. Program pomoci by mal zabezpečiť ďalšiu technickú a analytickú podporu v procese privatizácie a liberalizácie v energetiky. Ako kritérium úspešnosti realizácie stanovených zámerov bolo Svetovou bankou stanovené ukončenie privatizácie bánk do roku 2002 a vytvorenie podmienok na riešenie zadlženia v podnikovej sfére do roku 2001.

Celkový objem pôžičiek ktoré by SB mohla poskytnúť SR v období rokov 2001-2003 dosahuje podľa návrhu až 800. mil USD. Výška pomoci bude však závisieť od naplnenia stanovených kritérií. Základná verzia pomoci SB podľa programových cieľov by sa mala pohybovať na úrovni 500 mil. USD a mala by smerovať, okrem spomínanej pôžičky EFSAL, aj do správy sociálnych dávok (35 mil. USD), reformy verejnej sféry (40 mil. USD) a investícií do sociálnej sféry (75 mil. USD). Pri rozšírenej pomoci (800 mil. USD) opierajúcej sa o výrazný pokrok v spomenutých oblastiach SB ráta okrem iného s angažovaním sa aj v reforme verejných služieb v objeme 200 mil. USD a vo zvýšenej oblasti aj v sociálnej sfére. Pri nesplnení stanovených kritérií CAS uvažuje s nízkou verziou poskytnutých prostriedkov, ktorá by sa mala pohybovať na úrovni 100 mil. USD a mala by byť smerovaná do oblasti správy sociálnych dávok v objeme 35 mil. USD, reformy verejnej sféry 40 mil. USD a rozšírenia kapacít sociálnej sféry 25 mil. USD.

V oblasti zdokonalenia štátnej správy sa SB zaoberá prevažne poradenskou činnosťou. Pri reforme verejnej správy sa má klásť dôraz na prevenciu proti korupcii na najvyššej úrovni, na reformu riadenia verejných financií a reformu súdnictva. Pri napĺňaní spomenutých cieľov si SB stanovila ako kritérium naplnenia stanovených cieľov implementáciu antikorupčného plánu v roku 2001 a rozbehnutie systému štátnej pokladnice v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS