ČLÁNOK
SB poskytne SR pôžicku na projekt riadenia verejných financií
24. apríla 2003

Svetová banka (SB) poskytne Slovenskej republike pôžicku na prípravu projektu riadenia verejných financií vo výške 5 mil. eur. Vyplýva to z Návrhu na schválenie podmienok a negociacných dokumentov k pôžicke so SB na financovanie reformy riadenia verejných financií, ktorý v stredu prerokoval a s pripomienkou schválil vládny kabinet. Cerpanie prostriedkov sa predpokladá v triapolrocnom období, pricom prostriedky je možné cerpat najneskôr do 1. januára 2007. Odklad splácania istiny je jeden rok.

Poplatok za necerpanie pôžicky predstavuje 0,85 % nevycerpanej ciastky pocas prvých štyroch rokov, a to 60 dní po podpise úverovej zmluvy a následne 0,75 %. Banková rada SB každorocne rozhoduje o odpustení casti poplatku, na základe coho tohtorocný poplatok predstavuje 0,35 %. Prijatie pôžicky predstavuje priamy dopad na štátny rozpocet v roku 2003 vo výške 54 mil. Sk. V roku 2004 sa predpokladá cerpanie 80 mil. Sk vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpoctu.

SB poskytne pomoc pri vzdelávaní zameranom na rozvoj skúseností v oblasti rozpoctovania, makroekonomickej analýzy, riadenia dlhu a operácií štátnej pokladnice a na to, aby sa tieto oblasti navzájom prepojili a aby sa naplnili dlhodobé potreby riadenia verejných výdavkov v trhovom hospodárstve pred vstupom do Európskej únie. Je pravdepodobné, že v rámci projektu sa vyskytnú dalšie potreby, preto rezerva dosahuje dalších 500 tis. eur.

SR prevzala na seba záväzok uskutocnit reformu riadenia verejných financií. Hlavné ekonomické prínosy projektu pri posilnovaní inštitucionálnych mechanizmov fiškálnej kontroly, nástrojov na zabezpecenie efektívnej implementácie rozpoctovaných prostriedkov a väcšej transparentnosti financného riadenia vlády pravdepodobne niekolkonásobne prevýšia náklady projektu. Medzi ostatné prínosy projektu patria financné výnosy z minimálnych volných zostatkov v rámci vládnych inštitúcií a zamedzenie stratám z titulu nedostatocného riadenia dlhu a aktív.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS