ČLÁNOK
Rýchlost, flexibilita, dostupnost podla potreby
7. marca 2003

Pod heslom „objavte éru on demand“ spolocnost IBM na tohtorocnom CeBITe prezentuje riešenia, technológie a inovácie pre dalšiu fázu veku e-biznisu. Túto fázu charakterizuje nový spôsob využívania technológií. „V globálnej svetovej ekonomike si spolocnosti dokážu udržat svoju pozíciu na trhu len vtedy, ak budú vediet reagovat rýchlo a pružne – vdaka variabilite nákladov, sústredeniu klúcových kompetencií a stopercentnej disponibilite,“ uvádza oblastný generálny riaditel IBM Deutschland GmbH Walter Raizner. Koncepcia On demand znamená flexibilné a variabilné využitie informacných technológií. Dôjde tiež k zásadnej zmene v podnikových procesoch. Na ploche 4500 m2 v Hannoveri IBM predvedie, ako túto zmenu podporuje novou a dynamickou infraštruktúrou informacných technológií. Technológie autonómnych výpoctových systémov a sietí Grid sú základom pre nový výpoctový model a ilustrujú, že e-biznis typu on demand sa stal realitou. IBM predstavuje najnovšie výsledky svojich výskumných a vývojových centier v Zóne inovácií v Hale 1.

Rýchla odozva na požiadavky trhu, nepretržité poskytovanie služieb, variabilné náklady namiesto fixných sú len niektoré z požiadaviek, ktoré sa vedúci pracovníci mnohých odvetví vrátane školstva, štátnej správy a podobných inštitúcií snažia riešit, aby ich organizácie fungovali rýchlejšie a pružnejšie. Zákazníci už nie sú pripravení investovat do dlhodobých a nákladných projektov v oblasti IT. Volajú po hotových riešeniach – produktoch a službách, ktoré možno nasadit podla potreby a bez zdržania.

„Ide tu o viac než len IT dostupné pri zapojení zariadenia do zásuvky,“ hovorí Raizner. „Zákazníci neodvratne smerujú k novému podnikatelskému modelu s celkom novým prístupom k využitiu informacných technológií. Nové možnosti – a tu ide o najpresvedcivejší argument – rozhodne prispejú k prebudovaniu podnikových procesov.“ Podniky doteraz jednoducho boli na webe. Dnes sú jeho súcastou. Perspektívne podnikatelské modely na báze on demand volajú po komplexnej integrácii podnikových procesov tak v podniku, ako aj v retazci tvorby pridanej hodnoty od partnerov a dodávatelov až po zákazníka. „Podniky, najmä menšie a stredné, môžu takýmto spôsobom pružnejšie reagovat na coraz rýchlejšie zmeny trhových požiadaviek,“ hovorí Raizner. Pozrime sa na príklad odvetvia financií. Banka môže okamžite preverit bonitu a danové záznamy žiadatela, a ponúknut úverové podmienky. Casy spracovania možno týmto spôsobom podstatne skrátit a ušetrit až 50% nákladov. V automobilovom odvetví je napríklad možné omnoho efektívnejšie riadit zásoby a dosiahnut tak vysoký štandard riadenia výroby.

Odvetvie informacných technológií prechádza zmenou od orientácie na produkty k orientácii na procesy a integrované poradenstvo. Technológia typu On demand musí hladko podporovat nové procesy. Znamená to infraštruktúru IT, ktorá splna nasledujúce podmienky – musí byt integrovaná, založená na otvorených štandardoch, virtualizovaná na rôznych systémoch a do velkej miery samoriaditelná.

Walter Raizner sa domnieva, že spolocnost IBM je na éru On demand pripravená ideálne: „Máme za sebou mnoho rokov skúseností ako poskytovatel komplexných podnikových riešení, výrazne sme posilnili naše odvetvie služieb a zvýšili know-how vdaka akvizícii PwC Consulting a neustále zvyšujeme svoj technologický náskok vdaka rocným investíciám s objemom 5 mld. USD.“

Flexibilný výpoctový výkon

Robustné podnikové modely sú základom novej fázy e-biznisu, „on demand“. Progresívne technológie ako napríklad siete Grid (umožnujúce pomocou otvorených štandardov distribúciu výpoctového výkonu v internete) alebo autonómne výpoctové systémy (automatizácia údržby a prevádzky zdrojov IT) predstavujú platformy, na ktorých sa formuje e-biznis on demand. Vývoj vhodných technológií je dlhodobo súcastou stratégie IBM a uplatnuje sa v celom portfóliu produktov a služieb spolocnosti.

Výpoctové systémy Grid pozostávajú z množstva prepojených pocítacov v internete, na ktorých bežia nástroje založené na otvorených štandardoch. Vdaka tejto technológii sa internet novej generácie stane gigantickým virtuálnym superpocítacom s výpoctovými zdrojmi, aplikáciami a pamätovou kapacitou, ktoré budú dostupné tak jednoducho a rýchlo ako dnes elektrická energia. Spolocnosti budú môct v budúcnosti pomocou tohto systému vykrývat svoje špicky v dopyte po výpoctovom výkone naplnit potrebu väcšieho množstva výpoctových zdrojov.

IBM na CeBITe vystavuje uzol siete Grid, ktorý je ukážkou budovania otvorenej a integrovanej infraštruktúry pomocou nástrojov technológie Grid. Tie zvyšujú využitie zdrojov v heterogénnych výpoctových sietach. V ukážke vytvoria virtuálne linuxové servery infraštruktúru Grid spolu s inými platformami IBM. Príklad z odvetvia biotechnológií bude ukážkou synergie webových služieb a technológií Grid.

Výpoctové systémy, ktoré sa o seba starajú samé

Až dve tretiny investícií do informacných systémov ide na údržbu infraštruktúry. V podobe prvkov Autonómnych výpoctových systémov (Autonomic Computing) ponúka IBM výpoctové systémy, ktoré v coraz väcšej miere analyzujú, konfigurujú, optimalizujú a chránia samé seba. Pocítace tak prevezmú velkú cast svojej vlastnej správy a odlahcia zamestnancov IT o coraz rutinnejšie úlohy. Koncepcia autonómnych výpoctových systémov navyše využíva efekt podobný ludskému krvnému obehu, ktorý možno pozorovat v celej prírode. Pocas CeBITu je tento prístup vizuálne predstavený na príkladoch z oblasti biológie.

Pracovisko budúcnosti

Na svojej koncepcii dynamického pracoviska (Dynamic Workplace) IBM ukazuje, ako integrovaná, pružná komunikácia a tok informácií umožnia vznik nových pracovných procesov. Základom je nové portálové prostredie, v ktorom pracovnú plochu pocítaca do velkej miery nahrádza internetový prehliadac. Zamestnanci môžu pomocou prehliadaca získat všetky informácie, aplikácie a intranetový obsah svojho podniku. Výhodou je, že všetky informácie týkajúce sa pracovného prostredia sú dopredu zoskupené podla rozdielnych úloh a zaradenia pracovníka v spolocnosti a prístup k nim je možný po jednoduchom prihlásení. Vdaka tomu sa ulahcila manipulácia s velkým množstvom dát a znížila zložitost súcasnej firmy z pohladu pracovníka. Interná produktivita a schopnost inovácií nepretržite rastie a podniky výrazne zvyšujú svoju dynamiku.

Samotná spolocnost IBM od roku 1998 úspešne uplatnuje princíp, na ktorom je postavená myšlienka flexibilného pracovného prostredia. Len webové stretnutia realizované z jednotlivých dynamických pracovísk ušetrili doteraz približne 50 mil. USD. Procesom zavádzania dynamických pracovísk prechádza aj viacero progresívnych spolocností v Nemecku, väcšinou z financného, automobilového a výrobného odvetvia. Na CeBITe je napríklad predstavený vývoj informacne orientovaného zamestnaneckého portálu spolocnosti Audi, ktorý slúži na podporu pracovných procesov.

Inovácie pre ludí zajtrajška

Spolocnost IBM sa svojimi približne 3300 patentmi podanými v roku 2002 radí medzi najväcšie generátory nových myšlienok odvetvia. Na tohtorocnom CeBITe znova prezentuje technológie, ktoré ukazujú možnosti zajtrajška už dnes.

Koncepcia kancelárie budúcnosti od IBM nesie názov Blue Space (Modrý priestor). Všetky technológie a zariadenia použité v novej kancelárii sú premyslené do najmenších detailov, umožnujú interaktívne použitie a môžu byt prispôsobené individuálnym potrebám používatela. Technickou novinkou kancelárie je displej Everywhere, ktorý dokáže premietat obsah používatelovej obrazovky bez skreslenia kdekolvek v miestnosti na stenu, stôl alebo podlahu. Pomocou nových technológií možno premietaný obraz používat podobne ako dotykovú obrazovku.

Monitor tepu srdca (Heart Rate Monitor) je prototypom, ktorý v stave núdze automaticky vysiela správu na mobilný telefón. Malé, lahké zariadenie je umiestnené na tele a ak srdcový tep jeho nositela dosiahne úroven oznacenú za rizikovú, prenesie sa bezdrôtovou technológiou IBM Bluetooth správa do lekárovho mobilného telefónu podporujúceho krátke správy SMS. Monitor tepu srdca je prvým bezdrôtovým zariadením svojho druhu, ktoré pracuje na sieti. Ide o novinku, ktorú najviac využijú atléti a pacienti s ochorením srdca.

Univerzálny prekladový systém IBM Mastor (Multilingual Automatic Speech-to-speech Translator) po prvý krát spája rozpoznávanie reci, strojový preklad a recovú syntézu. Ukážka prekladu z hovorenej anglictiny do hovorenej cínštiny bude príkladom, ako môžu ludia konverzovat v reálnom case napriek jazykovej bariére.

Prototyp audiovizuálneho rozpoznávania reci ukazuje, ako možno optimalizovat klasické rozpoznávanie reci vdaka analýze vizuálnych údajov, napríklad pohybu pier. Systém umožnuje maximálnu presnost rozpoznania aj pri ruchu pozadia, horšej výslovnosti a podobných obmedzeniach. Technológia bude dôležitá najmä v budúcich zariadeniach ovládaných recovými pokynmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS