ČLÁNOK
Rozhodnutia o menovej politike
22. januára 2021

Banky nebudú musieť držať na Slovensku viac kapitálu. Národná banka Slovenska (NBS) sa rozhodla podmienky ponechať nezmenené. Banková rada rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni jedného percenta. Proticyklický kapitálový vankúš je jedným z nástrojov, ktoré NBS využíva v boji proti ekonomickým a finančným krízam. V dobrých, nekrízových časoch NBS prikáže bankám, aby si vytvárali ochranný vankúš vo forme kapitálu, ktorý môžu banky použiť, keď sa situácia v ekonomike zhorší.

Od začiatku pandémie centrálna banka postupne znížila mieru tohto vankúša. „Vytvorila tým značný priestor pre banky, aby mohli vytvorené kapitálové zásoby použiť a zároveň mali priestor poskytovať úvery podnikom a domácnostiam v tomto komplikovanom období,“ uviedol hovorca národnej banky Peter Majer. K dispozícii však ešte stále ostáva druhá polovica vytvoreného vankúša. Aktuálne je jeho miera 1 %. Znamená to podľa Majera, že aj v ďalšom období budú banky pripravené zvládnuť prípadné zhoršenie situácie. NBS je preto pripravená dať k dispozícii bankám aj druhú polovicu proticyklického vankúša, hneď ako to bude potrebné.

Pri rozhodnutiach o miere proticyklického kapitálového vankúša NBS sleduje dva navzájom prepojené ciele. Prvým je využívanie uvoľneného kapitálového vankúša na absorbovanie strát z úverov, druhým je dostatok voľného kapitálu v bankovom sektore potrebného pre poskytovanie úverov podnikom a domácnostiam. Oba ciele sú aktuálne s dostatočnou rezervou podľa centrálnej banky splnené.

NBS bude v najbližších mesiacoch pozorne sledovať najmä vývoj zlyhaných úverov a tvorbu opravných položiek. V treťom štvrťroku 2020 zaznamenali oba indikátory stabilný vývoj, a teda nevznikli priame dôvody pre znižovanie miery proticyklického kapitálového vankúša. Národná banka Slovenska však vníma rozdiely medzi bankami v prístupe k tvorbe opravných položiek. Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho znižovania miery proticyklického kapitálového vankúša ostáva zachovanie konzervatívnej dividendovej politiky a dostatočnej úrovne kapitálu v bankovom sektore.

Proticyklický kapitálový vankúš je prudenciálnym nástrojom, ktorý sa zaviedol v dohode Bazilej III na odvrátenie účinkov hospodárskeho cyklu na úverovú činnosť bánk. V čase prosperity, keď úvery prudko rastú, sa na jeho základe od bánk vyžaduje, aby mali dodatočný kapitál. V prípade, že sa hospodársky cyklus otočí a hospodárska činnosť spomalí, alebo dokonca zaznamená pokles, sa tento vankúš môže uvoľniť, čím sa banke umožní naďalej úverovať reálnu ekonomiku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS