ČLÁNOK
Riziko realizácie štátnych záruk ocenilo MF na 56,9 mld. Sk
19. mája 2003

Ministerstvo financií SR (MF) ohodnotilo ako potenciálny dlh štátu štátne záruky v objeme 56,933 mld. Sk, co predstavuje 57,7 % aktuálnych štátnych garancií. Najrizikovejšie sú podla ministerstva záruky poskytnuté za úvery Železniciam SR (ŽSR), Železnicnej spolocnosti (ZSSK) a Slovenským elektrárnam (SE) v celkovej výške 114,601 mld. Sk, za ktoré bude musiet štát zaplatit spolu 55,132 mld. Sk. Riziko realizácie štátnych garancií za železnicné spolocnosti kvantifikuje MF v 100-percentnej výške istín úverov, pri SE ocenilo MF riziko na úrovni 30 % z istín úverov so štátnou zárukou.

Ako vyplýva zo správy MF o cerpaní a rizikách úverov so štátnou zárukou, splácanie štátom zarucených úverov je rozložené do roku 2021 s výrazným maximom splátok v rokoch 2005, 2006 a 2007. Vysoké splátky ovplyvnujú podla MF splátkové kalendáre pre SE s najväcšími splátkami v rokoch 2003 až 2006, ŽSR v roku 2007 a 2014 a jednorazové splátky úverov poskytnutých Vodohospodárskej výstavbe, š.p. na dostavbu vodných diel Gabcíkovo a Žilina v roku 2006. V štátnom rozpocte na tento rok sa však podla MF nevyclenila rezerva na štátne záruky. V roku 2003 sú splatné garancie v objeme 13,9 mld. Sk s najväcším objemom splátok v druhom a štvrtom štvrtroku, kedy sú splatné záväzky SE a ŽSR.

Za obdobie rokov 1990 až 2002 zostali z prevzatých štátnych garancií za bankové úvery nesplatené k ultimu minulého roka záväzky štátu vo výške 137,83 mld. Sk. Istina z toho tvorila 98,666 mld. Sk a úroky 39,163 mld. Sk. Do konca minulého roku sa pritom podla MF využívalo nahradzovanie priamych výdavkov štátu úvermi so štátnou zárukou, co viedlo k oddalovaniu financných problémov štátu a dlžníkov a k narastaniu financných nákladov dlžníkov. V roku 2001 a 2002 sa pritom preberanie štátnych záruk orientovalo na odvrátenie najväcších rizík cross defaultov v SE a v ŽSR. V budúcnosti by mal štát poskytovat garancie len na rozvojové programy a projekty umožnujúce zapojenie predvstupových fondov a zdrojov EÚ, kedže v zmysle metodiky ESA 95 sa poskytovanie štátnych záruk verejným podnikom bude zapocítavat do vládneho dlhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS