ČLÁNOK
RIF predá majetkové podiely v podnikoch
4. januára 2001

Reštitučný investičný fond, a.s. Bratislava chce celkom predať vo verejnej ponuke viac ako 450 000 kusov akcií v nominálnej hodnote presahujúcej 450 mil. Sk. Ide o majetkové podiely vo výške 3 % zo základného imania viac ako 130 akciových spoločností. RIF sa domnieva, že predajom za stanovené minimálne ceny získame okolo 80 mil . Sk. Informoval o tom Rudolf Lachkovič. Akcie Reštitičného investičného fondu dostávali ako komepenzáciu reštituenti, ktorých nároky sa nedali uspokojiť vrátením majetku. RIF automaticky dostával trojpercentný podiel vo väčšine privatizovaných podnikov. V podnikoch sa vykryštalizovali vlastnícke pomery a držba tak malého podielu v niektorých podnikoch nemá zmysel. Z 548 spoločností v portfóliu RIF je viac ako polovica v bankrote a tento počet stúpa, dodáva Lachkovič.

„Viac ako 4 mld. Sk musí RIF zúčtovať ako stratu v dôsledku úpadku cien na kapitálovom trhu a pasívnej správy majetku fondu v rokoch 1995 až 1998. Ak nechceme čakať, kým bude väčšina akcií bezcenná musíme aktívne nakladať s majetkom čo nesie aj riziká nesprávneho rozhodnutia. Informácie o podnikoch sú dostupné s polročným oneskorením oproti skutočnosti a viaceré podniky, ktoré vykazovali dobré výsledky sú do roka v konkurze,„ tvrdí Lachkovič. Niekedy ide konkurzy, ktoré organizujú majoritní akcionári a poškodia nimi veriteľov a ostatných akcionárov. Na cene sa chce RIF dohodnúť s potenciálnymi záujemcami, ktorí vzhľadom k majorite, nedostatočnej ochrane minoritných akcionárov a k skutočnosti, že tie akcie nepotrebujú sú ochotní akceptovať len ceny nižšie ako je hodnota akcie. Po zrušení verejnej obchodovateľnosti bude RIF ešte v horšom postavení. O samotnom predaji akcií z RIF informuje všetkých verejne známych akcionárov. Predaje realizuje formou verejných ponúk. Posiela informačné listy všetkým verejne známym majiteľom rozhodujúcich podielov v podnikoch. Okrem toho všetky informácie zverejňuje na adrese www.rif.sk. Predávať ich bude prostredníctvom RM-Systému. RIF má vlastný terminál, cez ktorý môže reagovať na ponuky. Cena za podiely v spoločnosti sa bude vo všeobecnosti odvíjať najmenej od 50 percent čistej hodnoty majetku toho, ktorého podniku, ktorý pripadá na jednu akciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS