ČLÁNOK
RIF porušil pri kúpe 7 % akcií SPaP zákon
25. septembra 2002

Úrad pre finančný trh (ÚFT) začal konanie voči Reštitučnému investičnému fondu, a.s., (RIF) v súvislosti s prevodom 7-percentného balíka akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava (SPaP) na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) pre porušenie zákona o kolektívnom investovaní. „Dozorný orgán vyčíta fondu najmä nedostatky v odbornej starostlivosti,“ povedal pre agentúru SITA Maroš Sýkora, hovorca J&T Finance Group, ktorá je jedným z akcionárov RIF. „Faktom pritom je, že na transakcii, ktorú úrad preveruje a pri ktorej sa údajne nedodržala odborná starostlivosť, RIF pre svojich akcionárov zarobí vyše 3 mil. Sk. Tento výnos pritom vysoko prevyšuje výnosy dosiahnuteľné z úložiek v bankách,“ skonštatoval Sýkora.

Podľa zákona o kolektívnom investovaní môže RIF kupovať majetkové hodnoty len za najvýhodnejšie ceny, ktoré mohol dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Začiatkom augusta však RIF kúpil do svojho portfólia od spoločnosti I.F.C. prostredníctvom priamych obchodov 178 176 akcií SPaP pri cene 842 Sk. To je viac ako päťnásobok ceny, za ktorú ich predtým v apríli získala spoločnosť Dunajservis Slovensko, s.r.o., Bratislava od Fondu národného majetku SR (FNM). Za 7-percentný balík akcií SPaP zaplatil fond viac ako 150 mil. Sk. RIF pošle dozornému orgánu svoje stanovisko k začatému konaniu podľa Sýkoru do konca týždňa.

Podľa predsedu predstavenstva RIF Erika Osuského podpísal fond pri prevode akcií so spoločnosťou Focus Finance, ktorá patrí do skupiny Istrokapitál, rovnako ako I.F.C., zmluvu o odkúpení akcií najneskôr 9. októbra tohto roku. Cena jednej akcie mala byť 863 Sk a RIF by tak mal na tomto obchode zarobiť 3,74 mil. Sk. S prevodom 7-percentného balíka súvisí podľa neho aj budúci predaj 3 % akcií SPaP, ktoré má RIF ešte v portfóliu. Za odkúpenie akcií ručí podľa Osuského Istrokapitál, ktorý potvrdil záujem o získanie majoritného podielu v SPaP.

ÚFT na podnet minoritného akcionára RIF začal preverovať, či sa pri prevode 7 % akcií SPaP neporušil zákon alebo burzové pravidlá. Koncom augusta začal úrad konanie voči RIF na základe analýzy vyžiadaných dokladov od subjektov, ktoré sa na prevode akcií zúčastnili. Medzi subjekty, ktoré informovali ÚFT o prevode akcií, patrili okrem kupujúceho a predávajúceho, ktorým bola spoločnosť I.F.C., aj burza a Stredisko cenných papierov SR.

Od spoločnosti I.F.C. získala koncom augusta 22,49 % akcií SPaP spoločnosť Klingenberg Anstalt približne za 86 mil. Sk. Podľa člena predstavenstva Istrokapitálu Miroslava Remetu, však táto spoločnosť nepatrí do skupiny Istrokapitál, ani nie je pod jej kontrolou. Prostredníctvom priamych obchodov sa na BCPB previedlo 3. septembra dvakrát po 572 581 akcií SPaP pri cene 150 Sk a 151 Sk za akciu. Uvedený balík zodpovedá 22,49 % emisie SPaP. Podľa informácií zverejnených Strediskom cenných papierov SR sa tak po transakcii znížil podiel spoločnosti I.F.C. na základnom imaní SPaP zo 70,16 % na 47,67 %.

Za majoritný 86,99-percentný balík akcií SPaP zaplatila spoločnosť Dunajservis spolu s finančnou skupinou Penta v apríli tohto roku FNM 351 mil. Sk. Zvyšnými akcionármi SPaP zostali RIF a mestá Bratislava a Komárno. Koncom apríla založil Dunajservis celý získaný balík v repo obchode, ktorého druhou stranou bol obchodník s cennými papiermi I.F.C. Repo obchod bol otvorený na BCPB 18. apríla pri cene 150 Sk za akciu. Z portfólia I.F.C. sa v druhej polovici apríla na burze previedlo 9,82 % akcií spoločnosti SPaP za 85 mil. Sk, teda pri cene 340 Sk za akciu.

Približne 46-percentný podiel v RIF kontroluje v súčasnosti konzorcium firiem J&T Banka a Prvá Penzijná správcovská spoločnosť. FNM ostal v RIF podiel vo výške 13,63 % akcií. Slovenský pozemkový fond vlastní 5,65 %. Akcionári RIF koncom marca na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodli o jeho premene na otvorený podielový fond. Realizovaním premeny a správou otvoreného fondu poverili spoločnosť J&T Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS