ČLÁNOK
Riadenie vyváženého podielového fondu
15. októbra 2001

Na Slovensku je dostatočná ponuka podielových fondov – od tých, ktoré investujú na peňažnom trhu až po tie, ktoré investujú do globálnych akcií, či jednotlivých akciových sektorov. Fondy, ktoré sa nachádzajú v strede tohto spektra sú práve vyvážené. Uviedol to riaditeľ spoločnosti Istro Asset Management Robert Blaho na seminári Finančné trhy po kríze v Žiline.

Vyvážené fondy sú niekedy označované pojmom balancované fondy. Tieto fondy štandardne investujú do dvoch nástrojov. Na jednej strane sú akcia a na druhej strane sú to dlhopisy.

Cieľom vyvážené fondu je na jednej strane produkovať pravidelný príjem, ktoré zabezpečujú dlhopisy. Na druhej strane vyvážený fond generuje určitý výraznejší kapitálový rast, ktorý zabezpečujú v majetku fondu práve investície do akcií.

Aký je základný rozdiel pri investovaní do akciového fondu a zmiešaného fondu? Investovanie do akciového fondu poskytuje výrazné obmedzenie rizika. V porovnaní s čisto dlhopisovými fondmi investícia do zmiešaného fondu poskytuje výrazne vyšší potenciál a vyšší výnos. Vyvážené fondy (zmiešamé, alebo balancované fondy) môžu vystupovať v dvoch základných podobách. Buď ide o medzinárodné fondy, ktoré investujú na viacerých trhoch vo viacerých regiónoch v rôznych menách, alebo sú to domáce, vyvážené fondy investujúce v mene do cenných papierov v mene, v ktorej vydávajú podielové listy.

Na Slovensku a krajinách strednej Európy sú obľúbené fondy, ktoré investujú dlhopisovú časť fondu do cenných papierov vydaných v domácej mene a akciovú časť do cenných papierov vydaných v zahraničných menách. Obľúbenosť tohto prístupu jednoznačne vyplýva z toho, že úrokové sadzby vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy sú stále na výrazne vyššej úrovni ako pri dlhopisoch vydaných v amerických dolároch, či v spoločnej európskej mene. Preto dlhopisová časť portfólia ponúka vyšší výnos ako pri jej investovaní do amerických dolárov, alebo eura. Tým, že sa investuje do domácej meny, v ktorej je fond denominovaný, eliminuje sa tým akékoľvek devízové riziko voči voľne vymeniteľným menám.

O obľúbenosti zmiešaných fondov na Slovensku svedčia údaje zverejňované Asociáciou správcovských spoločností. Zmiešané fondy majú na predaných fondoch podiel 26%.

Akému typu klienta je tento fond určený? Podľa názoru spoločnosti Istro Asset Managment je vyvážený podielový fond najvhodnejším pre tých, ktorí začínajú investovať. Je na to jeden veľmi dôležitý dôvod. Klient, ktorý nepozná produkt sa obáva rizika, ktoré je s touto investíciou spojené a zároveň očakáva od investície výnos. Neskúsení investori, ktorí nemajú čas individuálne analyzovať segmenty trhu ako akcie, dlhopisy, makroekonomické ukazovatele, menové kurzy, robia to, že keď akciové trhy stúpajú investujú, v prípade že akciové trhy poklesnú sa znepokojujú a presúvajú investície do bezpečnejších nástrojov.

Balancovaný fond je ideálnym produktom, ktorý dokáže klienta presne orientovať na tých trhoch, v ktorých sa nevyzná. Zmiešaný fond má aj vzdelávaciu funkciu. Klient, ktorý drží takúto investíciu sa môže zoznámiť s jednotlivými segmentmi trhu. Spozná čo sú to dlhopisy, akcie a akým spôsobom sa vhodná investícia vyvíja. Je veľmi ťažké definovať ako vyzerá štandardné portfólio v štandardnom fonde.

V takomto fonde je 20 % finančných prostriedkov uložených v hotovosti na účtoch v bankách a aspoň 40% v dlhopisoch a aspoň 40% v akciách. Vyvážené fondy sa môžu od seba navzájom odlišovať tým, že či je pevne daný pomer medzi tým ako sa investuje, alebo sú určené len určité hranice pre minimálne obmedzenie investície. Pokiaľ fond viac preferuje investovanie do dlhopisov, dá sa hovoriť o vyváženom príjmovom fonde a keď viac preferuje akcie, môžeme hovoriť o vyváženom rastovom fonde.

Ako je riadený vyvážený fond, ktorý spravuje Istro Asset Managment. Pri jeho riadení uplatňujeme takzvanú flexibilnú alokáciu a teda nemáme presne určené koľko percent je vždy určené na investovanie do akcií a koľko do dlhopisov. Pozorne analyzujeme situáciu na domácich a zahraničných trhoch a závislosti od toho presúvame väčšiu časť majetku do dlhopisov, alebo do akcií.

Keď manažér usúdi, že nie je vhodná doba na investovanie do akcií, podiel prostriedkov investovaných do nich môže poklesnúť na 20%. Keď očakáva rast akciových trhov presúva do akcií.

V dlhopisovej časti obmedzujeme riziko tým, že investujeme predovšetkým a výhradne do štátnych dlhopisov a do spoločností s najvyšším investičným ratingom. Riziko toho, že by dlhopis nebol splatený je minimalizované. Jediným relevantným rizikom v dlhopisovej časti je zmena úrokových sadzieb. Ako môžu ovplyvniť zmeny úrokov výnosy zmiešaného fondu. Keď výrazne stúpnu úrokové sadzby, hodnota dlhopisov v portfóliu výrazne klesá. Pokiaľ úrokové sadzby klesajú, kapitálová hodnota dlhopisovej časti stúpa.

Manažér sa musí zabezpečiť proti obom rizikám. Proces, ktorým sa docieľuje odstránenie negatívneho vplyvu úrokových sadzieb na výnosy dlhopisovej časti fondu sa nazýva imunizácia. Využíva sa pri nej splatnosť dlhopisov. Časť dlhopisov, ktoré majú vďaka úrokom nižšie výnosy sa vyvažuje dlhopismi s vyššími výnosmi.

Akciová časť portfólia zabezpečuje kapitálový výnos. Neznamená to, že rizikové fondy investujú do rizikových akcií. Do portfólia sa vyberajú akcie nazývané ´blue chipis´, teda akcie s najvyššou trhovou kapitalizáciou a majú relatívne stabilný vývoj kurzu. Cieľom týchto fondov nie je dosiahnutie maximálneho zisku pri maximálnom riziku, ale primeraný zisk pri minimálnom riziku. Tieto fondy väčšinou neinvestujú do malých spoločností. Istro Asset Managment sa pri výbere akcií riadi prístupom top-down prístup. Manažér vychádza z makroekonomickej analýzy a na základe nej vyberá jednotlivé krajiny, regióny, sektore, meny a nakoniec akcie do ktorých chce investovať. Manažér vyberá také akcie, ktoré sú podľa účtovnej hodnoty podhodnotené. Pri pohľade na priemerné zhodnotenie vyvážených fondov vidieť, že výnosy vyvážených fondy sa nachádzajú niekde v strede.

Za najdôležitejšie pri riadení vyváženého fondu považujeme efektívne rozloženie rizika. Tieto fondy sú veľmi dobrým vstupom na kapitálové trhy a do oblasti kolektívneho investovania pre slovenských investorov. Klient sa nemusí sám rozhodovať kedy a akú časť prostriedkov investovať do akcií a akú do dlhopisov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS