ČLÁNOK
Rezort financií pripravuje reštrukturalizáciu mikrosféry
19. februára 2001

Po realizácii predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných slovenských bánk, predaji 87,18 % akcií Slovenskej sporiteľne a 25 % akcií Všeobecnej úverovej banky sa ťažisko práce riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu bankového sektora a reštrukturalizáciu podnikovej sféry Ministerstva financií SR posúva smerom k podnikovej sfére. Svedčí o tom návrh legislatívneho zámeru zákona o osobitných spôsoboch nakladania a vyrovnania niektorých pohľadávok štátu a niektorých verejnoprávnych inštitúcií, ktorý riadiaca skupina prerokovala na svojom ostatnom zasadnutí. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval štátny tajomník rezortu financií Viliam Vaškovič.

Pohľadávky štátu a verejnoprávnych inštitúcií voči podnikateľskému sektoru predstavovali k ultimu roku 1999 takmer 131 mld. Sk, čo je približne na úrovni stratových pohľadávok bánk. Istina sa na celkových dlhoch voči štátu podieľala približne 60 %, zvyšok tvorili sankčné sumy. Pohľadávky voči podnikom v konkurze sa pritom pohybovali okolo úrovne 36 mld. Sk. „Hlavným poslaním pripraveného legislatívneho zámeru je vytvorenie legislatívneho rámca pre riešenie insolventnosti a zefektívnenie práce s ťažko vymáhateľnými pohľadávkami,“ povedal V. Vaškovič.

Legislatívny zámer upravuje osobitné postupy pri nakladaní a vyrovnaní niektorých pohľadávok štátu v správe daňových a colných úradov a niektorých pohľadávok Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Národného úradu práce. Zámer ráta s dvoma hlavnými spôsobmi riešenia ťažko vymáhateľných pohľadávok – mimosúdnym vyrovnaním alebo odplatným postúpením pohľadávky štátu Slovenskej konsolidačnej, a.s. V prípade uznania pohľadávky za nevymožiteľnú v určenej lehote od nadobudnutia účinnosti pripravovaného zákona bude môcť verejnoprávny veriteľ takúto pohľadávku odpísať alebo podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka.

Ako uviedol štátny tajomník rezortu financií, v prípade mimosúdneho vyrovnania bude môcť verejnoprávny veriteľ v rozhodnutí o povolení znížiť výšku pohľadávky o jej príslušenstvo v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok. Príslušenstvom pohľadávky sú sankcie vyplývajúce z jej neplatenia. Jednotlivými prípadmi sa budú uvedení veritelia zaoberať až na základe podnetu, ktorý bude musieť vyjsť od samotného dlžníka do 60 dní od nadobudnutia účinnosti nového zákona. „Odplatné postúpenie pohľadávky Slovenskej konsolidačnej bude prichádzať do úvahy v prípade tých pohľadávok, ktoré nie sú predmetom mimosúdneho vyrovnania a pohľadávok, pri ktorých nebolo mimosúdne vyrovnanie úspešné,“ povedal V. Vaškovič. Ako dodal, Slovenská konsolidačná bude tieto pohľadávky pravdepodobne odkupovať v balíkoch za zálohovú platbu a po vyrovnaní doplatí verejnoprávnemu veriteľovi zvyšnú časť dohodnutej ceny pohľadávky. Za realizáciu celej transakcie si agentúra ponechá určitú províziu. Agentúra bude tiež oprávnená postúpené pohľadávky kapitalizovať v obchodnej spoločnosti, ktorá je dlžníkom postúpenej pohľadávky.

Nový zákon by mal byť podľa Vaškoviča prerokovaný v parlamente ešte v tomto roku. Jeho platnosť by mala byť časovo ohraničená pravdepodobne dvoma rokmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS