ČLÁNOK




Reštrukturalizácia SPP sa po vstupe investora zrýchluje
10. apríla 2003

Reštrukturalizácia v Slovenskom plynárenskom priemysle, a.s. (SPP) sa po vstupe strategického investora zdynamizovala. Výsledkom reštrukturalizácie bude racionálna organizacná štruktúra, odstránenie duplicít v cinnosti spolocnosti a vytvorenie spolocnosti orientovanej na zákazníka. Uviedol to na tretom medzinárodnom workshope Gasfórum 2003 generálny riaditel SPP Miroslav Lapuník. SPP má v súcasnosti centrá na Slovensku podla ôsmich krajov. V budúcnosti sa vytvoria štyri regionálne centrá a vznikne západný región riadený z Bratislavy, severný zo Žiliny, južný zo Zvolena a východný región so sídlom v Košiciach.

Po novelizácii smernice Európskej komisie o spolocných pravidlách vnútorného trhu so zemným plynom, ktorá zahrna oddelenie tranzitu od distribúcie, by SPP musel osamostatnit divíziu tranzitu, distribúcie a obchodu do troch samostatných subjektov. V rámci reštrukturalizacného procesu SPP plánuje vytvorit sedem divízií, pricom by mali zaniknút odštepné závody. Tri divízie, konkrétne divízia tranzitu, vnútroštátnej prepravy a distribúcie, divízia obchodu a marketingu, budú operatívne. „Tieto divízie by sa v prípade schválenia novelizácie smernice a jej implementovaní do slovenskej legislatívy, museli osamostatnit,“ uviedol clen predstavenstva SPP za Gaz de France Phillipe Boucly.

Podla novelizácie smernice Európskej komisie, ktorú by mohli schválit predstavitelia Európskej únie do konca júna tohto roka, by sa trh so zemným plynom mal liberalizovat pre všetkých odberatelov okrem domácností k 1. júlu 2004. Trh so zemným plynom by sa mal otvorit aj pre domácnosti k 1. júlu 2007. Liberalizácia trhu a nové projekty na prepravu zemného plynu z Ruska do západnej Európy by podla Klausa Homanna, predsedu predstavenstva ceskej spolocnosti Transgas, by nemali ohrozit pozíciu plynovodov cez SR a CR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS