ČLÁNOK
Reporty fondov spravovaných Tatra Asset Management
26. októbra 2001

TAM – Medzinárodný akciovo-dlhopisový fond

Fond investuje do dlhopisov denominovaných v slovenských korunách a do akcií zahraničných spoločností.

Posledný mesiac bol jedným z najťažších období na akciových trhoch. Americká ekonomika sa pred teroristickými útokmi nachádzala vo fáze stabilizácie, čo sa môže po tejto nešťastnej udalosti zmeniť. Negatívne psychologické faktory a fluktuácie na trhoch však zatieňujú fakt, že ocenenie akcií sa dostalo na najpriaznivejšiu úroveň za posledné roky. Hlavnou príčinou tohto posunu bola prekvapivá emisia štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou. Ministerstvo Financií (MF) v záujme prilákania väčšieho množstva investorov stanovilo maximálny akceptovaný výnos na úroveň 8,3%, čo bolo mierne nad trhovou úrovňou dlhopisov s podobnou dobou splatnosti. Slovenský dlhopisový trh v minulom mesiaci nebol negatívne ovplyvnený vývojom celosvetovej politickej situácie, pričom sa nezaznamenal znížený záujem o korunové dlhopisy.

TAM – Korunový peňažný fond
Fond investuje do krátkodobých cenných papierov a iných nástrojov peňažného trhu.

Situácia vo fonde je ako zvyčajne stabilná a teroristické útoky v USA neovplyvnili úrokové sadzby na peňažnom trhu. Pozitívnou správou bolo zverejnenie vývoja spotrebiteľských cien a pokles inflácie na 7,4%. Aj keď NBS zatiaľ nezvažuje nejaké zmeny úrokových sadzieb, očakáva sa, že by sa už pred koncom roka mohli opätovne znížiť o 0,25-0,5%.

Ministerstvo financií uskutočnilo niekoľko emisií štátnych pokladničných poukážok. Výsledkom emisií boli stabilné výnosy na úrovni 7,72%. V najbližšom období by fond naďalej mal dosahovať stabilné výnosy a premietnutie očakávaní poklesu sadzieb by mohlo priaznivo ovplyvniť ceny dlhopisových aktív.

TAM – Korunový dlhopisový fond
Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách.

Výnosová krivka slovenského dlhopisového trhu zaznamenala v priebehu septembra miernu korekciu na jej dlhšej strane (nárast o 0,2%). Hlavnou príčinou tohto posunu bola prekvapivá emisia štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou. Ministerstvo Financií (MF) v záujme prilákania väčšieho množstva investorov stanovilo maximálny akceptovaný výnos na úroveň 8,3. Okrem tejto emisie však neuskutočnilo žiadne ďalšie aukcie dlhopisov. Slovenský dlhopisový trh v minulom mesiaci nebol negatívne ovplyvnený vývojom celosvetovej politickej situácie (teroristické útoky v USA), pričom sa nezaznamenal znížený záujem o korunové dlhopisy.

TAM – Európsky technologický fond
Fond sa orientuje na akcie obchodované na európskych trhoch so zameraním na spoločnosti, ktoré podnikajú v inovovaných alebo nových odvetviach, ako sú telekomunikácie, biotechnológie, multimédiá, software, internet, e-business, environmentálne technológie atď.

Európsky technologický trh, podobne ako všetky významné akciové indexy, reagoval negatívne na teroristické útoky v USA. V prvých dňoch po 11. septembri prišlo k výraznému poklesu trhu, keď sa investori obávali predovšetkým negatívneho vplyvu na spotrebiteľskú dôveru. Na vzniknutú situáciu reagovala americká vláda výrazným fiškálnym stimulom (zvýšené vládne výdavky). Centrálne banky opätovne znižovali úrokové sadzby. Reakcia akciových trhov na tieto kroky bola pozitívna, čo sa v závere mesiaca prejavilo rastom všetkých kľúčových akciových indexov. V blízkej budúcnosti budú podniky postupne zverejňovať svoje kvartálne výsledky, čo bližšie objasní skutočný dopad na hospodárenie firiem v tomto období.

TAM – Euro dlhopisový fond
Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v euro.

Dlhopisový trh eurozóny bol taktiež významne poznačený dramatickými udalosťami v Amerike a jeho vývoj v podstate kopíroval pohyb dolárových dlhopisov. Investori aktívne kupovali štátne dlhopisy ako bezpečné aktívum pri poklese akciových trhov, čím sa ich výnosy pri krátkych splatnostiach dostali na niekoľkoročné minimum pri úrovni 3,4%. Tvar eurovej výnosovej krivky získal, podobne ako dolárovej, výraznejšie strmší tvar. Inflácia v súčasnej situácii nehrá veľmi výraznú úlohu pri monetárnej politike (navyše jej vývoj má priaznivý trend), pričom ECB ukazuje svoju solidaritu k svojim americkým kolegom rovnako expanzívnou reakciou na dramatickú situáciu v hospodárstve i na finančných trhoch. Pokles úrokov o 50bb taktiež nemožno brať ako finálne a do konca roka môžeme očakávať ďalšie znižovanie (pravdepodobne o 25bb). Nie veľmi priaznivé makroekonomické indikátory eurozóny poskytujú významnú podporu cenám dlhopisov, spomalenie ekonomiky je momentálne viac ako isté. V súčasnosti sa javia s najväčším potenciálom strednodobé splatnosti dlhopisov (5-10 rokov), ktoré majú dominantné zastúpenie na portfóliu fondu.

TAM – Európsky akciový fond
Fond investuje do širokého portfólia akcií európskych spoločností, so zameraním na firmy s veľkou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením. Portfólio fondu zasahuje do všetkých hlavných odvetví ekonomiky v súlade so zvoleným benchmarkom. Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý kapitálový rast.

Situácia na európskych akciových trhoch bola v plnej miere ovplyvnená vývojom udalostí v USA (teroristické útoky). Akciové trhy na celom svete zaznamenali hektické obdobie, pričom v USA sa dokonca niekoľko dní na najvýznamnejších trhoch vôbec neobchodovalo. Bezprostredne po udalostiach 11. septembra zaznamenali európske burzy výrazné straty, ktoré pokračovali niekoľko dní. V tomto období bolo veľmi ťažké určiť, aký bude ekonomický a politický dopad teroristických útokov. Ako sa neskôr ukázalo, panický predaj nemusel byť tým najlepším krokom, nakoľko po ukľudnení situácie prišlo v závere mesiaca k rastu všetkých hlavných indexov. K pozitívnemu vývoju akciového trhu v tomto období prispeli predovšetkým výrazné fiškálne stimuly americkej vlády a opätovné znižovania sadzieb centrálnymi bankami.

TAM – Dolárový dlhopisový fond
Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v USD, prevažne na americkom dlhopisovom trhu. Cieľom fondu je dosahovanie stabilných výnosov v USD.

Septembrové dramatické udalosti zmarili očakávania oživenia americkej ekonomiky v najbližších mesiacoch. Ani promptná reakcia FED (doplnenie peňažnej likvidity na trh a zníženie úrokových sadzieb o 50bb) zrejme nepomôže hospodárstvu vyhnúť sa trendu recesie. Dramatický vývoj akciových trhov sa premietol na dynamickom raste cien dlhopisov, keď po štátnych dlhopisoch, predovšetkým krátkych splatností (ako po „safe heaven „aktívach) bol najväčší dopyt .Dlhá strana výnosovej krivky bola vystavená tlaku zo zhoršenej fiškálnej situácie i očakávaným stimulačným balíčkom vládnych opatrení. Tvar výnosovej krivky získal výraznejšie strmší tvar, pričom výnosový spread medzi 2 a 30 ročnými splatnosťami dosiahol 250bb, čo je úroveň 9 ročného maxima. Dlhopisy budú zrejme naďalej pomerne stabilnými aktívami na pozadí nie veľmi priaznivej americkej hospodárskej situácie.

TAM – Americký akciový fond
Fond investuje do širokého portfólia akcií amerických (USA) spoločností, so zameraním na firmy s veľkou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením. Portfólio fondu zasahuje do všetkých hlavných odvetví ekonomiky v súlade so zvoleným benchmarkom. Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý kapitálový rast.

Reakcia akciových trhov na septembrové tragické udalosti v USA bola síce dramatická, ale v rámci všeobecných očakávaní. Po znovuotvorení hlavných akciových búrz a po úvodnom všeobecnom poklese, ktorý zasiahol najviac tituly silne previazané so škodami po teroristickom útoku (aerolinky a poisťovne), sa trhy postupne stabilizovali a investori začali v svojich rozhodnutiach uprednostňovať fundamentálne ukazovatele pred emóciami. Hlavné centrálne banky významnou mierou stimulovali ukľudnenie situácie doplnením peňažnej likvidity ako i promptným uvoľnením menovej politiky. FED znížil úroky o 50bb na 3%, s výhľadom ďalšieho poklesu na októbrom zasadnutí. Americká ekonomika sa však určite nevyhne prejavom recesie, nakoľko pokles súkromnej spotreby sa podpíše pod záporný HDP a indikátory hospodárskeho sentimentu naznačujú ďalší pokles. Defenzívne odvetvia ekonomiky (energia, farmácia…) by mali naďalej napredovať, pod tlakom zrejme zostanú cyklické odvetvia (finančné produkty, automobilky …). Najbližšie obdobie na akciovom trhu bude pod vytrvalým investorským drobnohľadom, pričom medzi hlavné indikátory sentimentu budú patriť firemné výsledky za 3Q.

Tatra Asset Management
Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management bola založená v roku 1998 ako 100 – percentná dcérska spoločnosť Tatra banky. Investičná politika tejto spoločnosti vychádza z poznania, že spravovanie peňazí si vyžaduje vzdelanie, dôslednosť a podrobné a aktuálne poznatky o jednotlivých trhoch. V oblasti know-how veľmi úzko spolupracuje s rakúskou správcovskou spoločnosťou Raiffeisen KAG, ktorá spoločnosti poskytuje poradenský servis pri investovaní na zahraničných finančných trhoch.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rovnako rásť ako klesať. Zmena devízových kurzov vplýva na hodnotu investície pozitívne alebo negatívne, najmä v prípade fondov investujúcich do zahraničných cenných papierov. Zdaňovanie výnosov z investícií v podielových fondoch sa riadi zákonom o daniach z príjmov. Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management poskytuje iba informácie o svojich produktoch, ale nemôže poskytnúť investičné rady založené na individuálnych okolnostiach na finančnom trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS