ČLÁNOK
Regionálny operačný program využil z peňazí EÚ 76,83 %
25. februára 2015

 Na projekty v Regionálnom operačnom programe 2007 – 2013 (ROP) sa z peňazí Európskej únie k 31. januáru vyčerpalo spolu 1,194 mld. eur. Znamená to 76,83 % zo záväzku v objeme takmer 1,555 mld. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k uvedenému termínu predstavovalo 148,93 mil. eur, čo je 75,49 % zo záväzku 197,27 mil. eur.

Ako vyplýva z informácií o čerpaní eurofondov, objem čerpania finančných prostriedkov EÚ v ROP oproti koncu minulého roka klesol o 9,14 tis. eur, pričom podiel čerpania zo záväzku sa nezmenil. Domáce spolufinancovanie sa medzimesačne znížilo o 1,21 tis. eur a miera zostala rovnaká. Nezrovnalosti a vratky v ROP pri zdrojoch EÚ koncom januára dosiahli 12,47 mil. eur (1,04 % z objemu čerpania) a pri domácom spolufinancovaní 1,74 mil. eur (1,17 %).

V ROP zostáva do konca roka 2015 využiť zo zdrojov EÚ 360,2 mil. eur. Ide o peniaze zo záväzku na rok 2013 s podielom čerpania 23,07 %. Ak majú byť všetky európske peniaze v tomto programe využité, za jedenásť mesiacov treba minúť priemerne 32,745 mil. eur mesačne.

V prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania bolo zo zdrojov EÚ ku koncu januára použitých 502,43 mil. eur (miera čerpania 98,56 %) a zo štátneho rozpočtu 60,85 mil. eur (98,09 %). V prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej kurately sa vyčerpalo z európskych peňazí 118,51 mil. eur (64,02 %) a z domácich zdrojov 17,49 mil. eur (65,03 %). V prioritnej osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu sa z rozpočtu EÚ minulo 37,35 mil. eur (25,67 %) a štát prispel sumou 4,59 mil. eur (25,03 %).

V prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel sa zo zdrojov EÚ použilo 358,56 mil. eur (76,95 %) a zo štátneho rozpočtu 43,72 mil. eur (75,27 %). V prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov bolo z peňazí EÚ použitých 102,95 mil. eur (69,82 %) a na spolufinancovanie 12,11 mil. eur (69,81 %). V prioritnej osi 6 Technická pomoc sa z európskych zdrojov využilo 21,98 mil. eur (48,60 %) a z domácich peňazí 3,52 mil. eur (46,48 %). V prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 dosiahlo čerpanie z rozpočtu EÚ 52,52 mil. eur (94,69 %) a spolufinancovanie 6,64 mil. eur (94,89 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS