ČLÁNOK
Reforma dôchodkového systému aj v Rusku
9. mája 2003

Za jednu z najdôležitejších reforiem považuje ruská vláda zmeny v systéme dôchodkového zabezpecenia. Tvrdí to dokument Dlhodobé základné smery sociálneho a ekonomického rozvoja Ruskej federácie.

Zmeny v tejto oblasti sa budú robit v troch etapách. V prvej sa bude reformovat existujúci systém priebežného financovania dôchodkov ked sú dôchodky vyplácané na základe odvodov momentálne zamestnaných obyvatelov. V druhej etapy sa majú vypracovat právne normy a základné metodické a právne normy, zamerané na zavedenie mechanizmov akumulácie financných prostriedkov a ich kapitalizácie. Okrem toho sa má upravit mechanizmus predcasného odchodu do dôchodku v súvislosti s prechodom na systém akumulácie osobných úspor. Za hlavnú úlohu reformy existujúcej dôchodkového systému v strednodobom horizonte tak, aby sa zabezpecila financná stabilita dôchodkového systému. Vláda sa bude snažit zabezpecit stabilitu kúpyschopnosti dôchodkov tak, že sa zabezpecí indexácia dôchodkov, ktorá bude prevyšovat úroven inflácie. Povinná akumulácia financných prostriedkov bude základným komponentom vytváraného systému dôchodkového zabezpecenia Ruska.

Dlhodobá stratégia hovorí o tom, že mechanizmy povinného dôchodkového zabezpecenia cez akumuláciu úspor, sa musia stat základným faktorom zväcšenie diferenciácie medzi dôchodkami. „Na základe individuálnej, personifikovanej registrácia musí byt zavedená technológia evidencie na osobných úsporných úctoch fakticky zaplatených poistných príspevkov do systému dôchodkového zabezpecenia a technológia registrácie a rozdelenia príjmu z investície,“ konštatuje stratégia. Investovanie dôchodkových rezerv sa predpokladá uskutocnovat cez jednotnú organizacnú infraštruktúru.

Budú sa používat akutuárne metódy (založené na poistnej matematike) hodnotenia dlhodobej vyváženosti zdrojov a záväzkov dôchodkového systému. Reformovanie predcasného obchodu do dôchodku sa bude uskutocnovat na základe prechodu prispievania a vyplácania zvýhodnených dôchodkov kvôli špecifickým podmienkam práce, ale aj za odpracované roky, do štátnych, alebo súkromných profesijných dôchodkových systémov. Konkrétne systémy si budú môct sociálni partneri pocas kolektívneho vyjednávania.

Kvôli ochrane práv úcastníkov profesijných dôchodkových schém sa vytvoria pravidlá pre udelovanie licencií na prevádzkovanie schém založených na akumulácii súkromných úspor. Bude to predpokladat jednotné požiadavky na investovanie financných prostriedkov nezávisle od foriem fungovania profesijných dôchodkových systémov. Pri udelovaní licencie sa bude klást dôraz na spolahlivost a reputáciu inštitúcií, ktoré sa budú zaoberat povinným profesionálnym zabezpecením dôchodku na základe akumulácie úspor.

V Rusku sa v tejto súvislosti uskutocní reforma systému kontroly za financnými tokmi tak, aby sa najmä prihliadalo na práva poistených obcanov. Okrem pracovných dôchodkov sa bude rozvíjat doplnkové dôchodkové zabezpecenie a poistenie.

Za jednu z hlavných podmienok normálneho fungovania ekonomiky považuje ruská vláda zlepšenie podnikatelskej a investicnej klímy. Vláda to považuje na najdôležitejšiu úlohu na najbližších desat rokov. Bez vyriešenia tohto okruhu problémov nie je možná modernizácia a ekonomický rast. Zlepšenie celkových podmienok hospodárenia predpokladá zdokonalenie riadenia korporácií, nápravy v oblasti konkurencie, deregulácia ekonomiky, informacné zabezpecenie podnikatelských aktivít, reformy v oblasti úctovných a štatistických postupov, reformy v oblasti bankového sektora, rozvoj kapitálového trhu a investicných inštitúcií a zlepšenie situácia na trhu poistovacích služieb.

Vláda vidí svoju úlohu hlavne v možnom vplyve na kvalitu fungovania trhov, ktorý sa môže odvíjat v dvoch smeroch. Prvým je nasýtenie ekonomiky nevyhnutnými trhovými inštitúciami a nástrojmi. Druhým je právne a informacné zabezpecenie stability trhov. Vláda preberá zodpovednost fungovania týchto sfér.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS