ČLÁNOK
Ratifikácia vstupu SR do NATO s najvyšším ratingom HESO
29. júla 2003

Ratifikácia vstupu SR do Severoatlantickej aliancie (NATO) Národnou radou SR a stratégia reformy riadenia verejných financií boli najvyššie hodnotenými opatreniami v druhom kvartáli v rámci prieskumu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení (HESO). Pozitívny prínos by mala mať aj realizácia systémových opatrení na zefektívnenie obchodného registra, ktorými sa znížia bariéry v podnikaní a vnesie sa viac transparentnosti do podnikateľského prostredia. Odborníci v druhom štvrťroku pridelili negatívny rating tendru na dodávku informačného systému pre Sociálnu poisťovňu (SP) a zvýšeniu spotrebných daní z minerálnych olejov, piva, tabaku a tabakových výrobkov. Vyplýva to z prieskumu HESO.

„Vstupom do NATO získa Slovensko perspektívu stabilného ekonomického a sociálneho rozvoja, nehovoriac o zabezpečení bezpečnostnej stability štátu,“ konštatujú odborníci. Viditeľné ekonomické dôsledky členstva v aliancii sa prejavia podľa nich vo zvýšení dôvery investorov v našu krajinu z titulu bezpečnej alokácie ich zdrojov, čo prispieva k investičnej atraktivite Slovenska. Posilnenie transparentnosti a strategického plánovania, prechod k viacročnému rozpočtu rozšírením programového rozpočtovania a presadzovanie tvrdých rozpočtových obmedzení v celej verejnej správe môžu zásadne zmeniť systém fungovania tejto správy a postupne smerovať k efektívnejšiemu hospodáreniu štátu. Kľúčovým faktorom však bude fáza implementácie a vyvodzovanie dôsledkov pri neplnení prijatých zásad. Vyplýva to zo stratégie reformy riadenia verejných financií, ktorej odborníci pridelili druhý najvyšší rating.

Tender na dodávku informačného systému pre SP je podľa HESO klasickým slovenským príkladom nedostatočnej legislatívy, kompetencií a neschopnosti kontroly vlády nad verejnoprávnou inštitúciou. Väčšina hodnotiacich prezentovala názor, že riaditeľ SP prekročil svoje právomoci, keď napriek otvorenému nesúhlasu ministra práce a záväznému uzneseniu správnej rady poisťovne podpísal zmluvu na dodávku informačného systému pre pobočky SP. Zvýšenie spotrebných daní označila hodnotiaca komisia za nekorektný a nesystémový krok, ktorý zakladá nebezpečný precedens. Odborná verejnosť nesúhlasila s tým, aby sadzby našich spotrebných daní prekračovali minimálne limity určené Európskou úniou (EÚ). Časť expertov by sa radšej zmierila s vyššou daňou z liehu, piva, tabaku a zavedením dane z vína pri adekvátne zníženej sadzbe dane z minerálnych olejov, ktorá má podľa nich väčší vplyv na rozvoj hospodárstva.

Väčšina odborníkov privítala plánované zavedenie jednotnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré by malo priniesť zjednodušenie systému výberu dane a menšiu možnosť daňových únikov. Experti však zároveň vyjadrili nesúhlas s výškou sadzby dane. Tá mohla byť podľa ich názoru nižšia, hlavne, ak by sa hľadali rezervy na strane výdavkov štátneho rozpočtu. Vzhľadom na otvorenosť slovenskej ekonomiky bude možno v budúcnosti potrebné prispôsobiť systém okolitým krajinám, a to prípadne aj návratom k dvom sadzbám DPH, ktoré sú bežné aj v EÚ.

Rating druhého kvartálu dosiahol 70,8 bodu. V prvom štvrťroku bol pritom 60,3 bodu. Rating je priemerom ratingov všetkých opatrení prijatých v danom štvrťroku a odráža názor hodnotiacej komisie na kvalitu a dôležitosť prijímaných opatrení. Projekt HESO realizuje na Slovensku Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), pričom pravidelného štvrťročného hodnotenia sa zúčastňujú ekonómovia, analytici, odborní žurnalisti, zástupcovia akademickej obce, stavovských organizácií a samosprávy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS