ČLÁNOK
Rámec podpory podnikania a investícií bol schválený
13. septembra 2000

Vláda SR schválila s pripomienkami dokument s názvom Zlepšenie právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií, ktorý predložil vicepremiér Ivan Mikloš spolu s ministrom hospodárstva Ľubomírom Harachom. Cieľom materiálu je podľa Mikloša spružnenie systému vzniku podnikateľského subjektu, zjednodušenie podmienok podnikania pre zahraničné subjekty a zlepšenie postavenia minoritných akcionárov.

Návrh dopĺňa a prehlbuje Stratégiu podpory prílevu zahraničných investícií do SR prijatú v marci minulého roka a Opatrenia na podporu významných zahraničných investícií prijaté v máji tohto roka. Ako zdôraznil I. Mikloš, dokument prispeje k zvýšeniu zodpovednosti majoritných akcionárov za podnik, a k lepšiemu uplatňovaniu informačnej povinnosti o jeho hospodárení. Smeruje tiež k zefektívneniu systému nástrojov týkajúcich sa inštitucionálnej podpory investorom, finančných stimulov a rozvoja priemyselných zón.

Vláda schválila i Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR, zakotvujúci štátom usmerňovanú finančnú pomoc odvetviu cestovného ruchu zameranú na rozširovanie a výrazné zvyšovanie kvality jeho materiálno-technickej základne. Formou poskytovania nenávratného finančného príspevku uľahčuje program ekonomickú záťaž podnikateľov pri investíciách, a tým prispieva k stabilizácii poskytovateľov služieb a k motivácii zvyšovať kvalitu zariadení. Doteraz bola táto štátna pomoc podmienená existenciou úverového vzťahu, čím sa podstatne zužoval okruh možných žiadateľov a nebolo možné podporiť investície podnikateľa z iných zdrojov. Zdroje na realizáciu programu predstavujú podľa predkladacej správy k materiálu finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu pre rok 2000 v sume 40 mil. Sk.

Návrh modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky bol z rokovania vlády stiahnutý.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS