ČLÁNOK
Prvý polrok skončila SZRB so ziskom 217 mil. Sk
31. júla 2001

Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú. (SZRB) dosiahla v prvom polroku zisk 217 mil. Sk. Ku koncu júna pritom vytvorila 66,5 mil. Sk opravných položiek a rozpustila 70,9 mil. Sk. Celkové náklady banky boli 177,4 mil. Sk a výnosy 394,5 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota banky, ktorá je špecializovanou inštitúciou na podporu malého a stredného podnikania, dosiahla 7,4 mld. Sk. Z toho 5,288 mld. Sk držala na účtoch v ostatných bankách. SZRB ku koncu júla evidovala 225 mil. Sk úverov poskytnutých klientom, z toho 2,8 mil. Sk predstavovali klasifikované pohľadávky. Vo forme dlhopisov verejného sektora držala majetok v objeme 40,7 mil. Sk a dlhopisov bánk a iných emitentov 112 mil. Sk. V investičnej zásobe mala banka 538,7 mil. Sk cenných papierov.

V pasívach SZRB vystupovali v najvýznamnejšej miere dotácie a podobné zdroje, ktoré dosiahli 2,657 mld. Sk. Záväzky voči bankám boli 1,12 mld. Sk a fondy tvorené zo zisku 1,411 mld. Sk. Základné imanie banky predstavovalo 800 mil. Sk, rezervy dosiahli 803,6 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 26,43 %.

SZRB vznikla rozhodnutím Ministerstva financií SR ako špecializovaná finančná inštitúcia so zameraním na podporu malého a stredného podnikania. Za záväzky banky vzniknuté v súvislosti s rozhodnutím príslušného štátneho orgánu ručí štát. Na trhu začala pôsobiť 1. septembra 1991 V minulom roku dosiahla SZRB zisk 87,4 mil. Sk, bilančná hodnota banky bola 7,165 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS