ČLÁNOK
Prvé dlhopisy na krytie reštrukturalizácie bánk v januári
17. januára 2001

Celkový objem emisií štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie úverového portfólia Slovenskej sporiteľne (SLSP), Investičnej a rozvojovej banky (IRB) a Všeobecnej úverovej banky (VÚB) dosiahne do 105 mld. Sk. Pôjde o verejne obchodovateľné dlhopisy, kótované na Burze cenných papierov v Bratislave, zaknihované a na doručiteľa. Rozhodla o tom vláda.

Ďalších 9,5 mld. Sk štátnych dlhopisov bude v roku 2001 vydaných na účely reštrukturalizácie bánk vzťahujúcej sa na tento rok. Na realizáciu osobitnej záruky vlády poskytnutej za úver Konsolidačnej banke, š.p.ú. na účely reštrukturalizácie jej úverového portfólia za záväzky splatné v tomto roku sa použije 2,8 mld. Sk. Zvyšných 6,7 mld. Sk bude smerovať na realizáciu osobitných záruk kabinetu za úvery VÚB, SLSP a IRB na účely financovania postúpených klasifikovaných pohľadávok tiež za záväzky splatné v roku 2001.

Jednotlivé emisie štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu úverového portfólia uvedených bánk sú rozložené na tohtoročný január a marec a výplata prvého ročného kupónu sa začne až od roku 2002, ďalšie kupóny budú vyplácané polročne.

Na január sú plánované tri emisie. V prvej budú vydané päťročné dlhopisy s pevným výnosom 8 % p.a. v objeme 35,4 mld. Sk. Druhá so splatnosťou sedem rokov s pohyblivým výnosom podľa priemernej šesťmesačnej sadzby BRIBOR bude mať objem 27,8 mld. Sk a tretia 20,5-miliardová na 10 rokov rovnako emitovaná pri pohyblivom výnose priemerného šesťmesačného BRIBOR.

Emisie naplánované na marec budú tiež tri. Prvá päťročných dlhopisov s pevným výnosom 8 % p.a. má byť v objeme 9,1 mld. Sk. Druhá, sedemročných dlhopisov v objeme 4,7 mld. Sk, bude emitovaná pri pohyblivom výnose priemerného šesťmesačného BRIBOR tretia s rovnakým výnosom má byť v hodnote 4,5 mld. Sk na desať rokov. Pohľadávka z predaja štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie úverového portfólia bánk bude použitá ako nepeňažný vklad na zvýšenie základného imania Slovenskej konsolidačnej, a.s. do výšky 93,6 mld. Sk a Konsolidačnej banky, š.p.ú., do výšky 11,4 mld. Sk podľa predpokladov tohtoročného prijatého štátneho rozpočtu. Objem emisií sa bude môcť meniť v závislosti od výšky financií, ktoré sa použijú na úhradu záväzkov voči reštrukturalizovaným bankám z výnosu z privatizácie SLSP a podľa miesta ich určenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS