ČLÁNOK
Prvá komunálna banka, a. s. dosiahla k 30. júnu tohto roku čistý zisk 84,5 mil. Sk.
24. augusta 1998

Banka tak dosiahla 14-percentnú rentabilitu vlastného imania a 1-percentnú rentabilitu aktív. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov hospodárenia za prvý polrok tohto roku bankou. Náklady na pokladničné a medzibankové operácie predstavovali 65,1 mil. Sk. Pri výnosoch 140,6 mil. Sk, banka zaznamenala z týchto operácií zisk v objeme 75,5 mil. Sk. Banka však dosiahla stratu z operácií s klientmi v hodnote 3,2 mil. Sk, keď náklady na operácie s klientmi predstavovali 612,7 mil. Sk a výnosy z nich 609,5 mil. Sk. Operácie s cennými papiermi priniesli banke za prvých šesť mesiacov tohto roka zisk približne 200 mil. Sk. Náklady na operácie s cennými papiermi boli takmer 2,4 mld. Sk a výnosy z týchto operácií takmer 2,6 mld. Sk. Náklady na devízové operácie banky predstavovali 292 tis. Sk. Pri výnosoch 44,8 mil. Sk, banka dosiahla zisk z devízových operácií v sume 44,5 mil. Sk. Banka čerpala v prvom polroku opravné položky v objeme 59,1 mil. Sk. Za prvých šesť mesiacov tohto roku banka poskytla klientom úvery v objeme takmer 6,4 mld. Sk a neposkytla žiadne úvery ostatným bankám. Na účtoch v iných bankách si uložila takmer 3,8 mld. Sk. Záväzky banky voči klientom predstavovali 12,6 mld. Sk, úvery a vklady od ostatných bánk sumu 1,9 mld. Sk. Prvá komunálna banka, a. s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Komerčné aktivity tejto banky sú dlhodobo orientované na financovanie programov rozvoja miest a obcí a na poskytovanie širokej škály služieb podnikateľskej sfére a obyvateľstvu. Banka sa tiež orientuje na podporu bytovej výstavby a projektov environmentálneho charakteru, rozvíjaných v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Ministerstvom výstavby a verejných prác SR a ďalšími inštitúciami. Sieť svojich 40 pracovísk banka dopĺňa o najmodernejšie služby elektronického bankovníctva, pričom v súčasnosti pripravuje komplexný balík služieb, poskytovaných prostredníctvom internetu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS