ČLÁNOK
Prvá etapa decentralizácie verejných financií v roku 2001
25. januára 2000

Na tlačovej besede v pondelok to uviedla ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Proces decentralizácie finančného systému by sa mal podľa slov ministerky realizovať v dvoch etapách. V prvej etape, ktorá by sa mala skončiť v roku 2001, by išlo o vznik vyšších územných celkov a delimitáciu kompetencií na vyššie územné celky. V druhej fáze sa bude pokračovať v procese delimitácií právomocí z okresných a krajských úradov na vyššie územné celky a na miestnu samosprávu. Celý proces si podľa slov rezortnej ministerky vyžiada zo štátneho rozpočtu zhruba 150 mil. Sk.

Ako uviedla B. Schmögnerová, decentralizácia právomocí bude znamenať najmä posilnenie majetkovej a finančnej základne samosprávy. Podľa ministerky to bude znamenať zvýšenie podielu obcí na podielových daniach, zmeny v kritériách prerozdeľovania podielových daní a cestnej dane, pričom v druhej etape do úvahy prichádza aj možnosť zavedenia nových daní v podobe ekologickej či komunálnej dane.

Podľa slov ministerky rozpočty vyšších územných celkov a samosprávy sa budú naďalej predkladať MF SR, pričom však túto povinnosť možno klasifikovať ako povinnosť oznamovaciu. Nevyhnutné bude podľa ministerky zavedenie dvojzložkovosti miestnych rozpočtov, pričom ich bežná časť bude musieť byť vyrovnaná v súlade s doterajšou praxou v krajinách Európskej únie. Povolenie od MF SR budú musieť získať obce pri emitovaní dlhopisov. Na hospodárenie vyšších územných celkov a samospráv budú dozerať „silné externé kontrolné mechanizmy.“

Ako uviedla B. Schmögnerová, finančná decentralizácia si vyžiada aj zmeny v legislatíve. Podľa jej slov bude treba novelizovať zákon o majetku obcí, o rozpočtových pravidlách a zákon o Najvyššom kontrolnom úrade, nevyhnutná bude aj zmena ústavy. Súčasne bude nutné prijať nové zákony, ako napríklad zákon o majetku vyšších územných celkov.

Ministerka informovala aj o stave hospodárenia miest a obcí. Podľa nej možno od roku 1993 pozorovať tendenciu neustáleho znižovania konsolidovaného prebytku rozpočtov miest a obcí. V roku 1993 dosiahol tento prebytok 1,21 mld. Sk pri celkových príjmoch 19,9 mld. Sk a výdavkoch 18,7 mld. Sk. V roku 1998 bol na úrovni 120 mil. Sk pri celkových príjmoch 25,9 mld. Sk a výdavkoch 25,8 mld. Sk.

Celkové výdavky verejných financií v roku 1998 predstavovali 325,8 mld. Sk, výdavky miest a obcí sa na nich podieľali 6,7 % a výdavky štátneho rozpočtu 52,6 %. Po uskutočnení reformy verejných financií ministerka očakáva zvýšenie podielu vyšších územných celkov na verejných výdavkoch na 20 %.

Ministerka tiež informovala, že strednodobý finančný výhľad pripravovaný MF SR by mal byť dokončený do konca marca tohto roku. Bude sa týkať časového horizontu rokov 2001 až 2004, pričom sa bude ročne aktualizovať na báze kĺzavého princípu.

Strednodobý finančný výhľad by mal slúžiť ako východisko pri navrhovaní štátnych rozpočtov, rozpočtov miest a obcí, Národného úradu práce, Sociálnej poisťovne a Fondu národného majetku. Zároveň by tiež mal predpovedať očakávaný deficit štátneho rozpočtu, verejných financií a celkový štátny dlh.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS