ČLÁNOK
PROMA pokracuje v expanzii do Ruska
24. februára 2003

K podpisu kontraktu medzi slovenskou spolocnostou Proma a ruskou bankou Fora Bank došlo na zasadaní medzivládnej komisie na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Kontrakt zarucuje spolocnosti Proma garanciu investícií na výstavbu obchodného a zábavného centra v Zelenograde pri Moskve.

„Podpis zmluvy je završením už takmer rocnej práce našej spolocnosti na príprave výstavby obchodných a zábavných centier v ruskej metropole,“ povedal Ján Majerský, riaditel spolocnosti Proma. „Podpis kontraktu je významný nielen pre samotnú spolocnost Proma, ale aj pre ostatné stavebné firmy na Slovensku, pre ktoré sa týmto takisto otvára možnost pôsobit na expandujúcom ruskom trhu,“ dodal J. Majerský.

Kontrakt na jednej strane zarucuje financné prostriedky na výstavbu, na druhej strane zaväzuje Promu k plnej zodpovednosti za výstavbu v celom jej rozsahu. To znamená zodpovednost za výber projektanta, zabezpecenie potrebných povolení na výstavbu, výber dodávatela a subdodávatelov stavebných prác a zabezpecenie kolaudácie stavby. Dalšou etapou pripravovanej investície bude výber projektanta a spracovanie štúdie stavby s ekonomickým hodnotením (feasibility study), konkretizácia schémy financovania a výber hlavného zhotovitela stavby.

Spolocnost Proma, s r. o., sa zaoberá architektúrou a projektovaním stavieb, prípravou stavebných investícií a technickým dozorom stavieb. Vznikla v roku 1990 a sídli v Žiline. Od roku 1993 podniká ako spolocnost s rucením obmedzeným a základným imaním 1 100 000 Sk. Riaditel spolocnosti Proma Ing. Ján Majerský je autorizovaný stavebný inžinier, clen Slovenskej komory stavebných inžinierov a hostujúci clen Ceskej komory stavebných inžinierov. Svoje odborné znalosti uplatnuje aj ako clen prezídia Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska a externý doktorand na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Proma vlastní licenciu pre projektové, inžinierske a technické práce vo výstavbe v celej Ruskej federácii s platnostou do roku 2007. V minulom roku dosiahla obrat 38 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS