ČLÁNOK
Projekty cestovného ruchu v Prešovskom a Banskobystrickom kraji podporí EÚ sumou 15 mil. eur
27. februára 2020

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre mikro, malé a stredné podniky na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných okresoch Prešovského a Banskobystrického kraja. Na obe výzvy sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie (EÚ) vo výške 15 mil. eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200 tis. eur. „Nenávratné finančné príspevky sú určené na projekty zamerané na uvedenie nového či inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom rozvoja cestovného ruchu,“ uvádza ďalej v tlačovej správe rezort hospodárstva.

Pilotné okresy boli pre tento druh podpory vybrané na základe podmienok Iniciatívy Európskej komisie Catching-up Regions. Ide o adresnú pomoc pre menej rozvinuté, takzvané dobiehajúce regióny. Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola pre projekty s realizáciou v okresoch Snina, Lučenec a Rimavská Sobota je naplánovaná na 29. mája tohto roku. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu teda príde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS