ČLÁNOK
Programové rozpočtovanie sa ťažko presadzuje
11. septembra 2002

Programové rozpočtovanie, ktoré má byť novým spôsobom tvorby štátneho rozpočtu, sa len ťažko presadzuje, keďže zodpovedným činiteľom bolo diskrétne rozhodovanie bližšie, uviedol na Fakulte financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v príhovore na otvorení medzinárodnej vedeckej konferencie Európske financie – teória, politika a prax minister financií František Hajnovič. Konštatoval tiež, že programové rozpočtovanie – vychádzajúce z princípu stanovenia cieľa a podriadenia financovania tomuto cieľu – naráža v praxi vlády a rezortov SR na to, že činitelia pri rozhodovaní neskôr pociťujú obmedzenia vyplývajúce zo stanovení a realizácie cieľa. Ako ďalej Hajnovič dodal, ukazuje sa, že v SR nie je dosť skúseností v rozpočtovaní s dlhodobým výhľadom, pretože väčšina cieľov je nad rámec jedného roka a jednou zo zásad programového rozpočtovanie tiež je, že sa neotvára nový program, ak nie sú iné nové zdroje.

K otázke uplatnenia programového rozpočtovania na úrovni vyšších územných celkov (VÚC) uviedol minister financií, že sa v komunikácii so zástupcami VÚC používa, a ich rozpočty by preto mali byť tak pripravené. Aj pre budúci rok však bude táto metóda uplatnená v rámci decentralizačnej dotácie VÚC. Priznal však, že VÚC ale prikladajú väčší dôraz nie na stránku výdajovú, ale príjmovú – na problematiku podielových daní.

Minister Hajnovič poukázal aj na administratívnu nedostatočnosť kapacít SR pre plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii (EÚ) a vidí preto veľkú šancu pre vysoké školy a ich absolventov sa v tejto oblasti realizovať. Domnieva sa však, že absolventi slovenských ekonomických vysokých škôl by mali lepšie ovládať nástroje štatistiky, ekonometrie, matematickej analýzy, aby vedeli analyzovať dlhšie číselné rady a kvantitatívne podklady.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS