ČLÁNOK
Program Informatizácia spoločnosti minul z peňazí EÚ 85 %
27. januára 2016

Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013 (OPIS) využil na projekty z peňazí Európskej únie ku koncu minulého roka 718,26 mil. eur. Znamená to 85,14 % zo záväzku 843,6 mil. eur. Čerpanie európskych peňazí v tomto programe oproti koncu novembra vzrástlo o 41,17 mil. eur a miera o 4,88 percentuálneho bodu. V minulom roku sa tak minulo 163,99 mil. eur a úroveň čerpania v porovnaní s koncom roku 2014 sa zvýšila o 19,44 percentuálneho bodu. Na projekty programu zostávalo z peňazí EÚ dočerpať 125,34 mil. eur. Vyplýva to zo stavu čerpania finančných prostriedkov OPIS k 31. decembru 2015.

Domáce spolufinancovanie v Operačnom programe informatizácia spoločnosti dosiahlo koncom vlaňajška 122,76 mil. eur, čo je 86,86 % zo záväzku 141,33 mil. eur. Spolufinancovanie sa oproti koncu novembra zvýšilo o 6,88 mil. eur a podiel o 4,86 percentuálneho bodu. V uplynulom roku predstavovalo 27,25 mil. eur, keď úroveň ku koncu vlaňajška medziročne vzrástla o 19,28 percentuálneho bodu. Pri spolufinancovaní v uvedenom programe zostávalo využiť 18,56 mil. eur. Nezrovnalosti a vratky v tomto programe mali koncom minulého roku pri zdrojoch EÚ objem 71,99 mil. eur (10,02 % z objemu čerpania) a pri spolufinancovaní 12,51 mil. eur (10,19 %).

Na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v rámci OPIS bolo zo zdrojov EÚ ku koncu roka 2015 použitých 560,99 mil. eur (85,68 % zo záväzku) a pri spolufinancovaní 95,37 mil. eur (88,26 %). Na rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnovu ich národnej infraštruktúry sa z európskych peňazí vyčerpalo 128,96 mil. eur (88,01 %) a z domácich zdrojov 22,39 mil. eur (86,79 %). Na zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu išlo z rozpočtu EÚ 3,04 mil. eur a v rámci spolufinancovania 536,9 tis. eur (po 27,16 %). Technická pomoc predstavovala z európskych zdrojov 25,26 mil. eur a domáce financovanie 4,46 mil. eur (po 81,28 %).

Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013 je spomedzi jedenástich operačných programov Národného strategického referenčného rámca podľa miery čerpania zdrojov EÚ na ôsmom a podľa objemu na siedmom mieste. Riadiacim orgánom programu je Úrad vlády SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú Ministerstvo financií SR pre prioritné osi Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu a Ministerstvo kultúry SR pre prioritnú os Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS