ČLÁNOK
Prognóza vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2007 – súvislosti a východiská
11. októbra 2007


Prognóza vývoja slovenskej ekonomiky  v roku 2007 – súvislosti a východiská


 


Stav našej ekonomiky v roku 2006 charakterizovala rastúca prosperita, v tomto roku sa má stať jej hlavným definičným znakom prosperita


 


Rast dynamiky vývoja slovenskej ekonomiky od roku 2000 neustále stúpa. V roku 2006 dosiahla slovenská ekonomika medziročné tempo rastu Hrubého Domáceho Produktu (HDP) v stálych cenách (s.c.) 8,3 %, čo je historické maximum od vzniku Slovenskej Republiky v roku 1993. Je takéto tempo rastu udržateľné? Podľa vykonaného prieskumu nezávislého expertného panelu ekonómov v apríli 2007, áno. Odhadované tempo rastu ekonomiky SR by malo dosiahnuť v roku 2007, 8,0 % HDP v s.c., pričom pravdepodobný interval vývoja rastu HDP v s.c. v tomto roku odhadujú medzi 6,8 % a 9,1 %. Základným predpokladom tohto vývoja je rast priemyselnej produkcie, nabiehanie výroby v automobilkách KIA a PSA, ako aj vysoká investičná aktivita spojená s vysokým rastom konečnej spotreby domácností. Rovnako pozitívne pôsobia aj všeobecné očakávania vývoja podľa prognóz relevantných inštitúcii (MFSR, NBS, OECD, EUSAV, INFOSTAT


 


Vďaka vysokej dynamike rastu ekonomiky od roku 2004 zamestnanosť neustále rastie a priemerná ročná miera nezamestnanosti, podľa výberového zisťovania pracovných síl (VZPS), v období 2004 až 2006 klesla z 18,1 % na 13,3 %. Miera nezamestnanosti ku koncu roku 2006 dosiahla úrovne 12,0 % čo je najnižšia úroveň od roku 1998. Predpokladaný stav miery nezamestnanosti ku koncu roku 2007 odhadujeme na úrovni 10,8 % pričom odhadovaný interval vývoja nezamestnanosti je od 10,3 % do 11,4% teda historicky najnižšia nezamestnanosť od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Ďalšími významnými faktormi vplývajúcimi na rast zamestnanosti je vysoké tempo rastu priemernej reálnej mzdy čo motivuje nezamestnaných k hľadaniu práce. Investičný boom za posledné roky pôsobí priaznivo na tvorbu nových pracovných miest spolu so zjednodušením daňového systému.


 


Vývoj inflácie, cien spotrebiteľských tovarov, má od roku 2000 klesajúcu tendenciu, čo sa odráža na relatívne nízkej inflácií za posledné 2 roky, meranej Indexom spotrebiteľských cien podľa Klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu (COICOP). Napriek tomu že inflácia v roku 2006 mierne vzrástla oproti roku 2005, predpokladáme pokles rastu cenovej úrovne oproti roku 2006 a to na úroveň 2,9 % medziročného rastu. Predpokladaný vývoj cenovej úrovne odhadujeme v intervale 2,4 až 3,2 % medziročného rastu. Predpokladáme, že základným faktorom poklesu rastu spotrebiteľských cien bude predovšetkým stabilizácia cien energií a iných nákladov súvisiacich s bývaním ako aj stabilizácia rastu ekonomiky. Významným faktorom znižujúcim inflačné tlaky bude snaha NBS splniť konvergenčné kritéria pre prijatie spoločnej meny.


 


Vývoj reálnych miezd od roku 2003 zaznamenáva pozitívny rast, ktorý vyústil v roku 2005 do 6,3 % rastu reálnych miezd. Mierny útlm v roku 2006, spojený s neočakávaným vývojom inflácie mal za následok pokles tempa rastu reálnej mzdy na úroveň 3,3 %. V roku 2007 odhadujeme rast reálnej mzdy na úrovni 4,5 %, pričom odhadovaný pravdepodobný interval je od 3,5 do 5,4 % medziročného rastu reálnej mzdy. Základným determinantom tohto vývoja by mal byť priaznivý stav na trhu práce a rast dopytu po práci. Vzhľadom na to, že v súčasnosti majoritnú časť nezamestnaných tvoria dlhodobo nezamestnaný predpokladáme, že súčastný vývoj povedie aj ku zamestnávaniu nekvalifikovaných či nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou.


 


Slovenská koruna od roku 2004 neustále posilňuje voči zahraničným menám a tento vývoj vyústil do revalvácie centrálnej parity slovenskej koruny v ERM II s účinnosťou od 19.3.2007. Nová centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 35,4424 Skk/Eur. Spodná a horná hranica pre povinné intervencie sa tým posunula na 30,1260 resp. 40,7588 Skk/Eur. Súčastný vývoj naznačuje stabilizáciu výmenného kurzu s miernym posiľňovaním. Priemerný kurz Skk/Eur v prvom kvartály dosiahol úrovne 34,364 Skk/Eur pričom k 30.3.2007 dosiahol úrovne 33,381 Skk/Eur. Do konca roka predpokladáme posilnenie o 2,6% čo predstavuje úroveň 32,487 Skk/Eur. Pravdepodobný interval vývoja odhadujeme na posilnenie od 0,1 % do 4,7 % do konca roka, čo predstavuje úroveň výmenného kurzu od 33,347 Skk/Eur do 31,812 Skk/Eur.


 


Zaujímavou otázkou je úroveň výmenného kurzu Skk/Eur pri prechode Slovenskej republiky na novú menu Euro. Napriek záväzku vlády Slovenskej republiky prijať spoločnú európsku menu v roku 2009, k 1.1.2009, nieje doteraz zrejmé, že sa tak stane. Poslednou otázkou prieskumu bola úroveň pravdepodobného výmenného kurzu pri splnení konvergenčných kritérií pre prijatie spoločnej meny k dátumu prijatia eura. Na základe odpovedí najpravdepodobnejšia predpokladaná úroveň výmenného kurzu je 30,864 Skk/Eur. Odhadovaný interval sa pohybuje od 29,580 do 32,857 Skk/Eur, pričom spodná hranica je pod hranicou pre povinnú intervenciu o 0,546 Skk. Je zrejmé, že očakávaná hodnota výmenného kurzu pri prijatí spoločnej meny sa bude blížiť ku spodnej hranici fluktuačného pásma Slovenskej koruny v systéme ERM II.


 


VLADIMÍR KVETAN


(autor je pracovníkom Ekonomického ústavu SAV)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS