ČLÁNOK
Prognóza vývoja ekonomiky SR na rok 2001 je optimistická
27. decembra 2000

Podľa prognóz bankových analytikov sa v roku 2001 očakáva vyšší rast hrubého domáceho produktu (HDP) v Slovenskej republike v porovnaní s odhadom na rok 2000. Rozhodujúcim faktorom rastu HDP by mal byť i naďalej zahraničný dopyt hlavných obchodných partnerov SR. Na tvorbe HDP sa podpíše aj vyšší prírastok tvorby hrubého fixného kapitálu vplyvom zníženia daňového zaťaženia podnikateľských subjektov a prílevu priamych zahraničných investícií.

Miera inflácie bude v roku 2001 podľa prognóz ovplyvnená najmä zvýšením regulovaných cien začiatkom roka 2001. Aj napriek deregulácii niektorých cien možno predpokladať postupné znižovanie tempa inflácie v porovnaní s rokom 2000. Podľa viacerých odhadov aj tempo jadrovej inflácie (bez vplyvu regulovaných cien) by sa malo v roku 2001 ďalej znižovať.

Pozitívny vývoj podobne ako pri HDP a inflácii bude možné pozorovať v roku 2001 aj v nezamestnanosti. Postupný pokles miery nezamestnanosti bude súvisieť najmä s reštrukturalizáciou ekonomiky a vstupom nových zahraničných investorov. Rast nominálnych miezd by v budúcom roku mal prekročiť úroveň priemernej inflácie, čím by sa mohol vytvoriť väčší priestor pre vyššiu spotrebu obyvateľstva a tým aj tvorbu jeho úspor.

Vo vývoji zahraničného obchodu v roku 2001 možno opätovne očakávať väčší objem importu ako exportu. Výška deficitu v zahraničnoobchodnej oblasti bude ovplyvnená najmä očakávaným prílevom zahraničných investícií. Negatívny dopad bude mať aj očakávané zlepšenie finančnej situácie obyvateľstva.

HDP

Inflácia
priemerná
ročná

Nezamest-nanosť
priemerná
ročná

Zadlženosť
v  USD

Bežný účet
plat.bil. v Sk

Bežný účet plat bil. v % HDP

Saldo ZO v Sk

Priame zahr.
investície v USD

Schodok verejných
financií v Sk

v % HDP

Bank Austria Creditanstalt Viedeň

2,9%

8%

17%

-

-

-

-41,9 mld.

3,5 mld

46,8 mld.
4,9% HDP

ČSOB

2,8%

6,5%*

18,1%

11,0 mld.

-33 mld.

-

-43 mld

-

-

ING Bank

3,4 %

6,9%

-

11,2

-50 mld.

-5,1%

-49 mld.

4 mld.

44 mld. 4.5%

Istrobanka

3%

8%

18%

11 mld.

-

-

-30 až -45
mld.

2 mld.

38 mld.

Ľudová banka

2,3až
2,8%

7,9až
8,9%

17,5 až 18,5%

-

-

-3,9 až -4,4%

-39 až -41 mld.

2,2 až
2,4 mld.

4-5% HDP

MESA 10

2,9%

7,5%

18%

11,5 mld.

-35 mld

-35 mld.

2,5 mld

44 mld.

NBS

2,8% až 3,2%

6,6 až
8,5

-

-

-38 mld.

-4%

-

-

-

OECD

2,7%

-

18%

-

-

-4,6%

-

-

-

Slávia Capital

2,7 až
3,4%

7,2 až
8,3%

17,2
až 18,1 %

11,6až
12 mld.

-

-3,4 až
-4,4%

-35-44 mld.

1,6 mld.

39 až 44 mld.

Slovenská sporiteľňa

3,2%

7%

-

11,5 mld.

-42,6
mld.

-4,5%

-45 mld.

3,5 mld.

43 mld.

Tatra banka

3,8%

6,5%

17,6 až 18,2%

10,7 mld.

-35 mld.

-

-40 mld.

3 až 4 mld.

44 mld.

Vláda SR

3,2%

6,3%

 -

 -

 -

-

 -

 -

38,4 mld.

VÚB

2,8 až 3,3%

6,8 až
7,8%

17,3 až
17,8

 -

-30 až
-35mld.

-

-40
-45 mld.

 -

Do 40 mld.

* predbežný odhad


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS