ČLÁNOK
Profil Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode
15. novembra 2000

Pôvodným cieľom Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA) bolo prispieť k ekonomickému rozvoju členských krajín prostredníctvom rastu vzájomnej obchodnej výmeny, postupným vytvorením oblasti voľného obchodu. Krajiny CEFTA sa snažia o odstránenie prekážok vzájomného obchodu v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) v prechodnom období, ktoré má podľa dohody končiť v roku 2001. CEFTA mala prispieť i k úsiliu členských krajín o vstup do Európskej únie, pričom asociačná dohoda s úniou je podmienkou členstva.

Dohoda určuje postupnú liberalizáciu vzájomného obchodu, pričom ku koncu prechodného obdobia budú odstránené všetky tarifné a netarifné prekážky v obchode s priemyselnými výrobkami. Vzhľadom na špecifický charakter poľnohospodárskeho sektoru nepredpokladá dohoda plnú liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. V dlhšom časovom horizonte sa očakáva liberalizácia aj ostatných oblastí ekonomických vzťahov, ako voľný pohyb kapitálu a práce, vytvorenie výhodných podmienok pre priamu spoluprácu podnikov a priame zahraničné investície, zlepšenie dopravného systému a infraštruktúry a koordináciu národných energetických a telekomunikačných systémov.

Najcitlivejšou oblasťou je obchod s agropotravinárskymi produktmi. Na jednej strane Maďarsko, Česká republika a Slovensko majú záujem na ďalšej liberalizácii, ostatné členské štáty na čele s Poľskom sa snažia zabrániť prílevu potravín a poľnohospodárskych produktov z dovozu, ktoré ohrozujú ich domácu produkciu. Tento rozpor môže podľa niektorých pozorovateľov vyústiť až do rozpadu celej dohody.

Dohodu podpísali 21. decembra 1992 vtedajšie Československo, Maďarsko a Poľsko. Slovensko sa stalo členom CEFTA od svojho vzniku. Prvý efekt dohoda priniesla od 1. marca 1993, kedy členské krajiny znížili clá na priemyselné produkty približne o 40 %. Po ďalších zmenách v roku 1994 od 1. júla prekročil podiel bezcolných tovarov 50-percenntú hranicu.

Od 1. januára 1996 sa plným členom CEFTA stalo Slovinsko. Zároveň podiel priemyselných tovarov oslobodených od cla vzrástol na 80 % a pokračovala postupná redukcia ciel na poľnohospodárske produkty. O rok neskôr, teda od 1. januára 1997, už bol od cla oslobodený vzájomný obchod so všetkými priemyselnými tovarmi s výnimkou niekoľkých citlivých položiek. Od 1. júla 1997 je členom CEFTA Rumunsko a od januára 1999 aj Bulharsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS