ČLÁNOK
Proficont z rozhodnutia ÚFT pod nútenou správou
15. novembra 2002

Úrad pre finančný trh (ÚFT) odňal košickej správcovskej spoločnosti Proficont povolenie vykonávať činnosť v zmysle zákona o kolektívnom investovaní a za núteného správcu jej majetku a majetku dvoch otvorených podielových fondov určil slovenskú pobočku Československej obchodnej banky (ČSOB). Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca úradu Marek Kačmár, v Proficonte sa závažným spôsobom zmenili skutočnosti rozhodné pre udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti a aj v jeho štatutárnom orgáne pretrvával nežiaduci stav. Keďže jediným predmetom činnosti správcovskej spoločnosti je kolektívne investovanie, orgán dohľadu začne podľa neho z vlastného podnetu konanie vo veci zrušenia spoločnosti s likvidáciou.

Nútená správa Proficontu sa ukončí zápisom vymenovaného likvidátora do obchodného registra a spoločnosť sa zruší likvidáciou. Práva a povinnosti zrušenej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k dvom podielovým fondom následne prejdú na depozitára, ktorým je ČSOB. Banka potom musí do jedného mesiaca navrhnúť orgánu dohľadu prevod správy fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo navrhnúť uzavretie hospodárenia vo fondoch. Čistá hodnota majetku vo Vkladovom fonde mierne prevyšuje 40 mil. Sk, zmiešaný fond Garant nie je aktívny.

ÚFT začiatkom júla pozastavil nakladanie s majetkom Proficontu a tiež s majetkom dvoch otvorených podielových fondov, aby sa zabezpečila ochrana podielnikov. Zároveň pozastavil aj vydávanie podielových listov týchto fondov. Dôvodom bolo, že mimoriadne valné zhromaždenie Proficontu koncom júna odvolalo generálnu riaditeľku spoločnosti a nahradilo ju zástupcom akciovej spoločnosti Technoinvest Holding, ktorá je 100-percentným vlastníkom spoločnosti Proficont. Tento však nespĺňa odborné predpoklady, ktoré predpisuje zákon o kolektívnom investovaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS