ČLÁNOK
Problémy podnikovej sféry odzrkadľuje nízka tvorba zisku
21. januára 2001

Najväčšou bariérou zvyšovania dynamiky hospodárskeho rastu v roku 2001 budú štrukturálne problémy podnikovej sféry. Uvádza sa to v materiáli „Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2001 z pohľadu podnikov“, ktorú vydala Slovenská priemyselná a obchodná komora (SOPK).

Nevyhnutným predpokladom na zvýšenie výkonnosti ekonomiky je podľa materiálu SOPK javí dokončenie privatizácie bankového sektora spolu so zlepšením regulácie kapitálového trhu a urýchlenou reštrukturalizáciou podnikového sektora. Tá by sa mala orientovať na zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom investícií do nových technológií, smerom k zvyšovaniu efektivity a znižovaniu energetickej náročnosti výroby. Pozitívny trend možno evidovať v minulom roku, keď došlo k čiastočnému zlepšeniu konkurencieschopnosti v nosných odvetviach priemyselnej výroby. Vo veľkej miere bol tento pohyb spätý s dynamickým rozvojom automobilového priemyslu.

Nutnosť reštrukturalizácie podnikovej sféry vyplýva aj z nerovnomernej tvorby zisku. Takmer polovicu zisku podľa účtovných výkazov, ktoré predkladajú podniky spolu so svojím daňovým priznaním, vytvára iba 50 slovenských podnikov, uvádza sa v materiáli SOPK. Z celkového počtu ziskových podnikov má takmer polovica vážne problémy s likviditou a svojím finančným postavením, napriek ziskovosti sa svojou zadlženosťou a platobnou neschopnosťou približujú ku kritériám úpadku.

Neutešenú situáciu podnikovej sféry dokresľuje vývoj v stratových podnikoch. Tie podľa SOPK predstavujú viac ako polovicu celkového počtu podnikov. Medzi rizikové firmy sa radia najmä tie subjekty, ktoré svojimi finančnými výsledkami nezabezpečujú ani jednoduché krytie priamych nákladov. Svojimi hospodárskymi výsledkami tak spĺňajú predpoklady na vyhlásenie konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnávajú viac ako 140 tis. zamestnancov, predstavujú vážne sociálne a ekonomické riziko.

Nádej na čiastočné zlepšenie podnikovej sféry predstavujú stratové podniky, u ktorých čisté výnosy pokrývajú náklady, avšak bez odpisov a prípadne úrokov z úverov. Záporný hospodársky výsledok dosahujú tieto podniky predovšetkým v dôsledku podkapitalizácie, ktorú musia kompenzovať v značnej miere bankovými úvermi. Pri znížení úrovne finančných nákladov je preto možné v budúcnosti očakávať v prevažnej časti týchto podnikov kladný hospodársky výsledok, uvádza sa v materiáli SOPK. Značná časť takýchto podnikov má v prípade účinnej finančnej reštrukturalizácie v budúcnosti aj predpoklad na dynamický rast.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS