ČLÁNOK
Privatizáciu by mali pomôcť urýchliť okresné úrady
18. apríla 2001

Prednostovia okresných úradov by mali vyzvať vedúcich odborov, aby prioritne zabezpečovali agendu súvisiacu s majetkoprávnym vysporiadaním majetku štátnych podnikov elektroenergetiky, Vodární a kanalizácií (VaK) a Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Vyplýva to z iniciatívneho návrhu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM), ktorý by mala prerokovať vláda SR.

Dôvodom návrhu je potreba zdokladovať štátny majetok pre privatizačné projekty týchto podnikov. U štátnych elektroenergetických firiem je totiž značný rozsah nevysporiadaného majetku, týkajúci sa trafostaníc a výmenníkových staníc. Tie v minulosti prešli do správy štátnych podnikov, ale spôsob ich nadobudnutia štátom sa nedá preukázať príslušnými dokladmi, ako sú napríklad kolaudačné rozhodnutia. U podnikov VaK ide o technologické stavby, ktoré sú súčasťou inžinierskych sietí, čiže tzv. líniové stavby.

Keďže stavby sú štátnym majetkom, MSPNM navrhuje vláde prijať uznesenie, ktoré by zaväzovalo odbory životného prostredia na jednotlivých okresných úradoch vydať overenie nahradzujúce kolaudačné rozhodnutia. Overenie by úrady vydali podľa stavebného zákona na základe dokumentácie skutočnej realizácie stavby, revíznych správ jednotlivých objektov a čestného prehlásenia ich správcov.

Ministerstvom navrhované riešenie by malo odstrániť problémy pri posudzovaní privatizačných projektov, ktoré MSPNM v rámci svojej pôsobnosti nedokáže zabezpečiť. Prijatie opatrení je potrebné aj vzhľadom na dodržanie termínov v schválenom harmonograme urýchlenia privatizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS