ČLÁNOK
Príprava rozpočtu finišuje
14. júna 2001

Aké sú východiská pri zostavovaní štátneho rozpočtu na budúci rok?
Rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mal podľa našich odhadov dosiahnuť 3,6 %, priemerná miera nezamestnanosti by mala byť 18,8 %. Predpokladáme, že budúcoročný HDP v bežných cenách dosiahne hodnotu 1 bilión 52,5 mld. Sk. Schodok štátneho rozpočtu by podľa našich záväzkov, ktoré sme podpísali aj s Medzinárodným menovým fondom (vyhlásenie hospodárskej politiky vlády) mal byť 3,5 % z HDP. Keďže aj schodok všeobecnej vlády by mal byť približne na tejto úrovni, tak deficit v absolútnom vyjadrení by mal predstavovať 36,5 mld.Sk. Príjmy štátneho rozpočtu odhadujeme na úrovni 210,9 mld. Sk, jeho výdavky by -vzhľadom na to čo som už povedala – mali dosiahnuť 247,4 mld.Sk. Celý verejný schodok by nemal presiahnuť 37 mld. Sk. Vláda potvrdzuje, že pokračuje v štruktúrnych zmenách vo verejných financiách, ktoré začala v tomto roku, t. j. že prevažná časť schodku verejných financií sa preniesla do štátneho rozpočtu.

Odhady Ministerstva financií SR sú teda v zhode s odhadmi OECD?
V ekonomickom výhľade na rok 2002 ráta OECD s 3,6-percentným rastom HDP v SR. Podľa Štatistického úradu SR by mal rast HDP v budúcom roku dosiahnuť 3,3 %. Mieru inflácie však odhaduje na nižšej úrovni – 5,7 až 6,5 %. Národná banka Slovenska (NBS) odhaduje, že budúcoročný rast HDP dosiahne 4 %, inflácia by sa mala pohybovať v rozpätí 6,3 – 7,8 %. Takže naše odhady sa od čísel uvedených inštitúcií príliš neodchyľujú.

Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok sa pripravuje podľa novej filozofie, ktorá predpokladá, že by sa mal vytvoriť väčší priestor na priority vlády.
Vychádzame z toho, že je potrebné, aby sme v rozpočte vymedzili tzv. obligatórne výdavky, ktoré vychádzajú zo zákonných a iných záväzkov štátu. Tieto výdavky zahrňujú napr. prostriedky na mzdy , výdavky kapitoly štátneho dlhu, výdavky na sociálne dávky, výdavky zo zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, štátom platené poistné, výdavky na stavebné sporenie, ako aj na transfery do sociálnych fondov a pod. Ministerstvo financií dalo na uváženie vláde SR aby – v niektorých prípadoch znížila obligatórne výdavky. Vláda sa rozhodla ísť trocha inou cestou – zvýšiť niektoré zákonné výdavky. Tým sa pôvodný priestor na tzv. Vládne priority pôvodne určený na úrovni 32 mld. Sk znížil.

Kde by sa podľa MF SR mali tieto prostriedky prioritne umiestniť?
Podľa návrhu MF SR by medzi priority vlády SR mali patriť podpora vzdelávania , zamestnanosti a podnikania, ako aj podpora bývania, rozvoj dopravnej infraštruktúry a príprava na vstup do EÚ i NATO. Vláda na svojom rokovaní schválila zvýšenie miezd zdravotníckym a pedagogickým zamestnancom. Tým sa vlastne ukrajuje z výdavkov určených na priority okolo 3,5 mld. Sk. Prístup, ktorý sme zvolili, predpokladá, že vláda schváli východiská štátneho rozpočtu, schváli obligatórne výdavky a rozhodne o rozdelení prioritných výdavkov. Tým vláda rozhodne o limitných výdavkoch jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Ťažisko negociácie o rozpočte prechádza do prvej fázy schvaľovania limitných výdavkov jednotlivých kapitol. Keď sa tieto limitné výdavky schvália, v druhej fáze jednotlivé rozpočtové kapitoly pripravia svoje návrhy rozpočtov. Vzhľadom na to, že pri príprave rozpočtu na rok 2002 chceme ísť ďalej v aplikovaní programového rozpočtovania, v druhej fáze rezorty pripravia aj návrhy svojich programov. Vláda sa potom na osobitnom zasadnutí bude zaoberať návrhmi programov. Návrh zákona o štátnom rozpočte, predloží MF SR na rokovanie vlády v júni.Vláda by ho mala schváliť ešte pred začiatkom prázdnin. Tým sa vytvorí priestor na to, aby ostatné zložky verejných financií, hlavne sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Národný úrad práce, atď. v letných mesiacoch na základe schválených transferov pripravili návrhy svojich rozpočtov. V septembri by vláda schvaľovala verejný rozpočet ako celok.

Zvažujeme ešte jeden medzikrok – chceli by sme, aby sa východiská štátneho rozpočtu na rok 2002 dostali aj na rokovanie Národnej rady SR (NR SR) ešte pred schvaľovaním návrhu zákona o štátnom rozpočte. Ak by totiž NR SR zaujala k týmto východiskám jednoznačný postoj, rokovanie o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok by sa nepochybne veľmi zjednodušilo. Chceme tým vytvoriť priestor aj na to, aby sa poslanci podieľali na rozpracovaní jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a na príprave jednotlivých programov.

To však nie sú všetky novinky pri príprave návrhu zákona o štátnom rozpočte.
Po prvý raz používame pri príprave rozpočtu aj viaceré kvantifikácie schodku štátneho rozpočtu. Okrem bežného účtovného schodku, ktorý sa pravidelne publikuje, osobitne vymedzujeme schodok z bežného hospodárenia, v ktorom sa vyčleňujú z celkových výdavkov rozpočtu kapitálové výdavky. Do kapitálových výdavkov zahrňujeme aj výdavky určené napr. na podporu rozvoja bývania, cestnej infraštruktúry, atď. Takto definované kapitálové výdavky dosahujú 35,3 mld Sk, takže schodok z bežného hospodárenia je iba okolo 700 mil. Sk. Primárny schodok – účtovný schodok znížený o dlhovú službu, ktorá v roku 2002 dosiahne 27,9 mld. Sk – dosiahne okolo 8,9 mld. Sk. V schodku verejných financií , ktorý by mal, ako som už povedala, dosiahnuť 3,5 % z HDP, však nie sú zahrnuté budúcoročné výdavky spojené s finančnou reštrukturalizáciou vybraných bánk, čo je približne 1,1 % z HDP.

Súčasťou návrhu východísk štátneho rozpočtu je aj strednodobý finančný výhľad, ktorý je aktualizovaný do roku 2004. Zároveň obsahuje aj veľmi podrobnú informáciu o programovom rozpočtovaní. Na rokovanie NR SR pôjdu spolu s návrhom zákona o štátnom rozpočte aj návrhy rozpočtov ostatných zložiek verejných financií, ako aj strednodobý finančný výhľad a programy, ktoré vláda schváli.

Chcela by som ešte dodať, že štyri rozpočtové kapitoly návrhu zákona o rozpočte na rok 2002 by mali byť pripravené už ako programový rozpočet. Najvýznamnejšou z nich je kapitola ministerstva. školstva. Ďalšie tri sú male.

Našou ambíciou je, aby sme pripravili aj návrh limitov výdavkov pre rok 2003. Pri príprave návrhu východísk sme to nestihli urobiť, takže pri predkladaní návrhu zákona o rozpočte na budúci rok v júni na rokovanie vlády už budú – po prvý raz – stanovené aj limity výdavkov jednotlivých kapitol na rok 2003. Nazdávam sa, že by to mohlo veľmi výrazne pomôcť nielen pri zostavovaní rozpočtu na rok 2003, ale aj snahe postupne prejsť v plnom rozsahu na viacročné rozpočtovanie.

Východiská štátneho rozpočtu sa však nestretli s pochopením sociálnych partnerov.
Je škoda, že opakované rokovania o východiskách štátneho rozpočtu na rok 2002 na RMSD neprinieslo dohoddu vlády so sociálnymi partnermi. Požiadavky odborárov napr. na výdavkovej strane prevyšujú výdavky štátneho rozpočtu o viac ako 30 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS