ČLÁNOK
Prioritou Devín banky je posilnenie kapitálovej vybavenosti
28. mája 2000

Akcionári na sobotňajšom valnom zhromaždení Devín banky, a.s. odsúhlasili zmenu stanov spoločnosti, ktorou sa okrem iného rozširuje počet členov dozornej rady z päť na deväť členov. Ako sa uvádza vo vyhlásení predstavenstva, takéto zloženie orgánov banky, v ktorých sú už dnes zastúpení potenciálni investori, okrem iného dáva reálne predpoklady pre uskutočnenie základnej priority banky a jej manažmentu, určenej aj akcionármi banky na sobotňajšom valnom zhromaždení. Touto prioritou je posilnenie kapitálovej vybavenosti banky cestou zvýšenia základného imania banky, v čo najkratšom možnom časovom horizonte.
„Rozšírenie počtu členov dozornej rady bolo vyvolané doplnením dozornej rady o predstaviteľov už terajších akcionárov – reprezentujúcich japonský a slovenský kapitál, a dvoch členov reprezentujúcich potenciálneho zahraničného investora,“ konštatuje predstavenstvo Devín banky vo svojom vyhlásení.
Do funkcie členov dozornej rady boli zvolení Pavol Bobok, Rupert Breuer, Helmut Kralupper a Masaru Ono. P. Bobok – v rokoch 1992 až 1999 finančný riaditeľ Slovenských energetických strojární, a.s. Tlmače a v súčasnosti predseda ich dozornej rady, bol zvolený na základe žiadosti súčasného akcionára – SES Tlmače. R. Breuer je predstaviteľom Siemens Financial Services, Erlangen. Helmut Kralupper je členom predstavenstva Consulta Holding a.s. Viedeň a riaditeľ Consulta s.r.o. Viedeň – spoločnosť pre hospodárske a personálne poradenstvo. Masaru Ono zastáva funkciu prezidenta Japonskej asociácie na Slovensku a je riaditeľom Japonsko – slovenskej spoločnosti pre informácie a rozvoj. Bol zvolený na základe žiadosti súčasného japonského investora (akcionára banky).
Akcionári schválili tiež podnikateľský plán na rok 2000, pričom jeho schválením určili ďalšie smerovanie nových obchodných aktivít tejto inštitúcie. Tie spočívajú v orientácii banky na energetiku, energetické strojárenstvo a presne strojárenstvo. V oblasti aktívnych obchodov položili akcionári dôraz na zvyšovanie počtu bežných účtov a priemerných zostatkov na nich.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo tiež ročnú účtovnú závierku Devín banky za rok 1999, rozdelenie zisku za rok 1999 a chválilo výročnú správu za rok 1999. Použiteľný zisk za rok 1999 je 36,287 mil. Sk, z toho sa na prídel do zákonného rezervného fondu vyčlenilo 1,814 mil Sk, prídel do sociálneho fondu je 3,21 mil. Sk (3 % plán miezd). Na zníženie straty z minulých rokov bolo vyčlenených 31,263 mil. Sk.
Devín banka v súčasnosti rokuje s ministerstvom financií (MF) o vysporiadaní vzájomných vzťahov zaťažených sporom, v ktorom obe strany deklarujú pohľadávky voči druhej strane. Ako sa vyjadril šéf Devín banky Ľubomír Kanis i ministerka financií Brigita Schmögnerová, pripravované riešenie má posilniť likviditu a základný kapitál banky. Spor Devín banky a MF sa týka deblokácií dlhu SR v Ruskej federácii v predchádzajúcich rokoch.
V súčasnosti sú v akcionárskej štruktúre Devín banky zastúpené zahraničné spoločnosti (z Ruska a z Japonska) s podielom akcií 22,32 %. Zvyšný podiel (77,68 %) vlastnia slovenskí akcionári. S najväčším podielom kapitálu sú to Apis, a.s., VTS Energia, s.r.o. a slovenské odborové zväzy. Každý z týchto subjektov vlastní podiel nižší ako 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS