ČLÁNOK
Primárne zdroje narástli v Poštovej banke medziročne o 28,5 %
28. júla 1999

Hospodársky výsledok účtovného obdobia dosiahol 73,790 mil. Sk, v predchádzajúcom roku to bolo 35,363 mil. Sk. Banka pritom vytvorila opravné položky vo výške 305,4 mil. Sk, rozpustila ich do výnosov vo výške 117,755 mil. Sk. Audítorská firma Deloitte & Touche sa vo svojej správe vyjadrila, že banka by mala vytvoriť dodatočné opravné položky na straty z úverov, cenných papierov zmeniek a úrokových pohľadávok vo výške asi 550 mil. Sk.
Ako vyplynulo z výročnej správy, ktorú poskytla banka tlačovej agentúre SITA, k ultimu minulého roka dosiahol celkový objem cudzích zdrojov v PB 17,371 mld. Sk. Z toho primárne zdroje v objeme 15,028 mld. Sk a sekundárne zdroje 2,346 mld. Sk. Vďaka pozitívnemu vývoju primárnych zdrojov, ktoré sa medziročne zvýšili o 28,5 %, je PB takmer nezávislá na medzibankových zdrojoch. Najväčší podiel na vkladoch klientov mali vkladné knižky vo výške 5,389 mld. Sk, terminované vklady dosiahli 3,693 mld. Sk. Najväčšiu dynamiku dosiahli devízové vklady, ktorých objem predstavoval 790,3 mil. Sk.
Objem úverov v hrubom vyjadrení (spolu s opravnými položkami) dosiahol k ultimu roka 9,453 mld. Sk, ich podiel na celkových aktívach predstavoval v čistom vyjadrení 49,3 %. Banka v súčasnosti z celkovej sumy úverov 20 % eviduje ako klasifikovaných. Z aktívnych obchodov zaznamenali najväčší nárast objem cenných papierov v portfóliu banky. Ich objem vzrástol o 54 % na 5,457 mld. Sk. Súčasne vzrástol ich podiel na celkových aktívach na 28,4 %. Portfólio cenných papierov bolo diverzifikované medzi štátne pokladničné poukážky (ŠPP) v objeme 460 mil. Sk, štátne dlhopisy v objeme 1,679 mld. Sk a ostatné cenné papiere (podnikové a komunálne dlhopisy, akcie a zmenky) 3,317 mld. Sk.
Nárast primárnych vkladov a aktívnych obchodov sa preniesol do finančných výsledkov banky. Čistý úrokový výnos vzrástol o viac ako 25 %. Náklady na finančné činnosti vzrástli o 40,1 % na 1,873 mld. Sk, výnosy z finančných činnosti boli 3,012 mld. Sk. V roku 1998 akcionári splatili upísané akcie úhrne do výšky 1,209 mld. Sk. Najväčšími akcionármi sú Slovenské telekomunikácie, š.p., s 25,58 % a Slovenská pošta, š.p., (17,04 %). Viac ako 50 % podiel na základnom imaní vlastnia súkromné spoločnosti. Takmer 15 % vlastní Trade Trans Rail, s.r.o., Košice. Rovnaký balík 14,98 % vlastnia ďalšie dve spoločnosti Kinex, a.s., Bytča a Tectum, s.r.o., Banská Bystrica. _


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS