ČLÁNOK
Príjmy z privatizácie by mali ísť hlavne na splácanie dlhov
22. októbra 2000

Na udržanie primeranej deficitnosti štátneho rozpočtu (ŠR) a celých verejných financií z pohľadu makroekonomickej stability je potrebné zapojiť aj mimorozpočtové zdroje. Uvádza sa to v strednodobom finančnom výhľade (SFV), ktorý bol spolu s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2001 predložený na rokovanie do Národnej rady SR. Využitím príjmov z privatizácie predovšetkým na krytie minulých záväzkov a dlhov v rokoch 2001 až 2003 by sa mal vytvoriť priestor na uskutočnenie reforiem, ktoré by viedli k prispôsobeniu úrovne verejných výdavkov príjmom verejných rozpočtov.

Podľa SFV, ak by mali byť dosiahnuté cielené úrovne deficitu verejnej správy, deficit štátneho rozpočtu v rokoch 2002 až 2003 by mal dosahovať úroveň 23,1 mld. Sk (2,2 % HDP), resp. 19 mld. Sk (1,7 % HDP) v roku 2003. Návrh štátneho rozpočtu 2001 predložený do parlamentu počíta so schodkom vo výške 37,2 mld. Sk, čím sa blíži k hranici 4 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Údaje o celkových očakávaných výdavkoch a príjmoch ŠR naznačujú trend poklesu ich podielu v rokoch 2001 – 2003 na HDP. Pri celkových príjmoch ŠR by sa tento podiel mal znížiť z 20,8 % HDP v roku 2000 na 17,3 % v roku 2003. Podobne tomu bude aj pri predpokladaných výdavkoch ŠR, ktoré by mali klesnúť z 22,9 % HDP v roku 2000 na 19 % v roku 2003.

Predikcia kapitálových výdavkov vychádza zo spracovaného návrhu rozvojového programu priorít verejných investícií na roky 2000 – 2002 s cieľom postupne znižovať neúnosne vysokú rozostavanosť pretrvávajúcu ešte zo začiatku 90. rokov. „Aj keď sa v roku 2000 realizovali značné reštriktívne opatrenia v oblasti výdavkov ŠR, vzhľadom na minulý vývoj kapitálových výdavkov vzniká potreba prijatia opatrení na redukciu bežných výdavkov v roku 2001,“ uvádza sa ďalej v SFV. Na uskutočnenie spomenutých zámerov bude nutné prijať rad úprav dotýkajúcich sa štátom plateného poistenia, výdavkov na sociálne zabezpečenie a dotácií do poľnohospodárstva.

Objem transferov štátnym fondom bude závisieť hlavne od príspevkov Štátnemu fondu cestného hospodárstva určených na splátky úverov. Integrovaním štátnych fondov do príslušných kapitol v rámci pripravovanej reformy verejnej správy by malo dôjsť k postupnému zefektívneniu ich financovania. Podobne ako je tomu v súčasnosti, aj v rokoch 2001-2003 sa predpokladá krytie kapitálových výdavkov určených na výstavbu diaľnic prostredníctvom úverov, uvádza sa v materiáli SFV.

Vývoj nákladov na dlhovú službu bude ovplyvnený úrokmi súvisiacimi s existujúcimi záväzkami, predpokladanými emisiami dlhopisov a krytím schodkov ŠR v rokoch 2000 – 2003. V dôsledku realizácie emisie dlhopisov podľa zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 a reštrukturalizácie bánk, možno očakávať splátky úrokov v roku 2001 na úrovni roku 2000. Nárast splátok úrokov v roku 2002 by mal dosiahnuť 10 mld. Sk a v nasledujúcom roku 2 mld. Sk.

Suma výdavkov určených tovary a služby by mala byť ovplyvnená realizáciou racionalizačných opatrení v štátnej správe. Racionalizácia by mala viesť k presunu kompetencií medzi jednotlivými ministerstvami ako aj integráciou niektorých organizácií a činností.

Vo financovaní potrieb jednotlivých rezortov sa predpokladá aj využitie predvstupových fondov Európskej únie. Predpokladaná ročná dotácia od fondov v období rokov 2001 až 2003 by mala predstavovať okolo 50-80 mil EUR ( 2,2 – 3,2 mld. Sk) z fondu PHARE, z fondu SAPARD 28 – 27 mil. EUR ( 0,702 – 1,08 mld. Sk) a z fondu ISPA 35 – 55 mil EUR (1,4 – 2,2 mld. Sk).

Deficit verejných financií by mal podľa výhľadu predloženého parlamentu dosiahnuť v tomto roku 3,3 % HDP, v budúcom roku potom 4 % HDP, v roku 2002 by sa mal schodok znížiť na 3,5 % a v roku 2003 ďalej na 3 %. Trojpercentná úroveň deficitu chce Slovensko dosiahnuť pred vstupom do EÚ, keďže ako referenčný dátum pre naše členstvo si stanovila 1. január 2004.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS