ČLÁNOK
Príjmy i výdavky ŠR už presiahli plány na tento rok
1. decembra 2000

Plnenie daňových príjmov sa v novembri tohto roka zlepšilo na 96 % celoročných plánov, čo znamená 158,5 mld. Sk. Vysoké plnenie pritom zaznamenala daň z pridanej hodnoty, ktorá už hodnotou 63,3 mld. Sk o 0,7 % presiahla celoročné zámery. Rovnako iba 1 % chýba k naplneniu tohtoročných plánov výberu dane z príjmov právnických osôb, ktoré ku koncu novembra dosiahli 24,3 mld. Sk. Vysoký výber zrejme ovplyvnila skutočnosť, že až od septembra sa v platbách daňových preddavkov veľkých subjektov prejavilo tohtoročné zníženie sadzby dane zo 40 % na 29 %.

Spotrebné dane vykázali k ultimu jedenásteho mesiaca výšku 26,2 mld. Sk, teda 97 % plánov ku koncu roka. Daň z príjmov fyzických osôb vykázala s plnením 81,7 % hodnotu 22,1 mld. Sk. Výrazne, o vyše 17 % sa prekročili plánované príjmy vo výbere dovoznej prirážky, ktorá mala podľa zámerov obohatiť rozpočet o 7,4 mld. Sk, koncom novembra však jej výber dosiahol až 8,7 mld. Sk. Naopak, ani nie trojštvrtinový výber zaznamenali clá.

Nedaňové príjmy priniesli štátnej kase zatiaľ 35,7 mld. Sk, teda až o 90 % viac, ako sa v tomto roku očakávalo. Celkovo príjmy štátneho rozpočtu za 11 mesiacov predstavovali 194,1 mld. Sk, čo znamená medziročný nárast o vyše 9 % a percento ročného plnenia 105,6 %.

Na strane výdavkov ku koncu novembra bežné výdavky dosiahli 189,4 mld. Sk, teda o 0,4 % viac ako mali predstavovať v celom roku 2000. Kapitálové výdavky so svojou výškou 17,4 mld. Sk až o 31,4 % presiahli celoročné zámery. Celkové výdavky presiahli 206,7 mld. Sk, čo znamená 2,4 % nad plánovanými výdavkami v tomto roku.

Ako informoval hovorca ministerky financií Peter Švec, deficit štátneho rozpočtu SR k záveru novembra dosiahol 12,6 mld. Sk. Rozdiel medzi výdavkami a príjmami centrálnej vlády mesiac pred koncom roka 2000 tak dosiahol 70 % plánovaného celoročného schodku ne úrovni 18 mld. Sk. „Do deficitu sa vo výške 8,5 mld. Sk premietli náklady z titulu reštrukturalizácie úverového portfólia komerčných bánk a zvyšných 4,1 mld. Sk predstavuje schodok z bežného rozpočtového hospodárenia štátu,“ povedal Švec. V rovnakom období minulého roku predstavovalo porovnateľné číslo rozpočtového deficitu štátu bez nákladov na reštrukturalizáciu bankového sektora 11,8 mld. Sk.

Absolútne údaje sú v mil. Sk.

 

skut. k 30.11.

skut. k 30.11.

Rozdiel 2000-1999

Index 00/99

schvál.

rozp. 2000

% plnenia

Príjmy ŠR spolu

177 460,9

194 144,3

16 683,4

109,4

183 808,8

105,6

Daňové príjmy

143 730,9

158 445,4

14 714,5

110,2

165 006,0

96,0

z toho:

 

 

 

 

 

 

DPH

53 314,2

63 323,2

10 009,0

118,8

62 900,0

100,7

Spotr. dane

22 939,1

26 186,8

3 247,7

114,2

27 000,0

97,0

Daň z príjmov PO

19 874,1

24 252,7

4 378,6

122,0

24 500,0

99,0

Daň z príjmov FO

26 166,7

22 100,1

-4 066,6

84,5

27 050,0

81,7

Daň z príjm. z kap.výn.

9 212,0

8 759,7

-452,3

95,1

10 000,0

87,6

Clo

3 582,5

3 330,2

-252,3

93,0

4 500,0

74,0

Dovozná prirážka

7 063,2

8 695,5

1 632,3

x

7 400,0

117,5

Nedaňové príjmy

33 730,0

35 698,9

1 968,9

105,8

18 802,8

189,9

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky ŠR spolu

189 278,1

206 741,5

17 463,4

109,2

201 808,8

102,4

z toho:

 

 

 

 

 

 

Bežné výdavky

172 204,9

189 388,9

17 184,0

110,0

188 600,4

100,4

Kapitálové výdavky

17 073,2

17 352,6

279,4

101,6

13 208,4

131,4

Schodok/Prebytok ŠR

-11 817,2

-12 597,2

-780,0

106,6

-18 000,0

70,0

Zdroj: MF SR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS