ČLÁNOK
Priemerná mzda v priemysle vzrástla za 9 mesiacov o 600 Sk
10. novembra 2000

Priemerná mesačná mzda v priemysle za prvých 9 mesiacov roku 2000 vzrástla v porovnaní s priemerom roku 1999 o 9,8 %. Od januára do septembra tohto roku tak dosiahli nominálne mzdy v priemysle priemernú úroveň 11 707 Sk. Táto úroveň predstavuje nárast o 600 Sk v porovnaní s priemernou mesačnou mzdou v priemysle za celý rok 1999. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR o zamestnanosti a priemernej mzde vo vybraných odvetviach hospodárstva SR v septembri 2000.

V rámci priemyslu v odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody, dosiahla priemerná úroveň platov za 9 mesiacov 15 405 Sk, čo predstavuje o 80 % vyššiu úroveň v porovnaní s výškou platov zamestnancov maloobchodu. Okrem najvyšších priemerných platov toto odvetvie vykázalo aj vysokú dynamiku rastu miezd, dosahujúcu 14,1 %. Vyššie priemerné mzdy v rámci priemyslu má aj oblasť ťažby nerastných surovín 13 058 Sk, kde tempo rastu rovnako predbehlo priemer v celom priemysle. V oblasti priemyselnej výroby sa priemerné platy za január až september dostali až na úroveň 11 301 Sk, pri nižšom tempe rastu v porovnaní s ostatnými zložkami priemyslu.

Najnižšie priemerné príjmy podľa údajov štatistického úradu mali za prvých 9 mesiacov zamestnanci v oblasti maloobchodu, keď ich mesačná mzda dosahovala 8 527 Sk. Situáciu v maloobchode dokresľuje aj znižovanie počtu zamestnancov, ktorých pokles v tomto roku dosiahol 7,7 %. Celkový stav v odvetví sa prejavil aj na vývoji mesačnej mzdy, ktorá klesla oproti koncu roku 1999 o 0,1 %. Podobný vývoj možno pozorovať aj vo veľkoobchode.

Nízka úroveň spojená s pomalším rastom miezd a poklesom zamestnanosti je typická aj pre oblasť stavebníctva, kde priemerná mzda do septembra predstavovala 10 197 Sk. Vývoj je odzrkadlením súčasného stavu v stavebníctve, ktoré v období od januára do septembra zaznamenalo medziročne pokles produkcie o 4,3 %.

Situácia vo vybraných trhových službách je charakteristická vyššou priemernou mzdou ako v priemysle a pohybuje sa na úrovni 11 894 Sk. Celkový počet zamestnancov v tomto odbore sa zvýšil za prvých 9 mesiacov o 1,7 %, ale dynamika rastu ich priemerných platov zaostala aj za dynamikou miezd stavebníctva.

Vývoj platov v odvetví dopravy približuje vývoju priemyslu ako celku. Celkový počet zamestnaných v odvetví dopravy od začiatku roka do septembra vzrástol o 0,5 % a ich platy dosiahli priemernú výšku 11 777 Sk. Odvetvie telekomunikácií a pošty zaznamenáva naopak postupný pokles zamestnanosti, avšak s najvyšším tempom rastu platov, predstavujúcim 14,4%. Priemerná výška vyplatených miezd v odvetví telekomunikácií a miezd za prvých 9 mesiacov dosiahla 13 528 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS