ČLÁNOK
Priebeh konkurzov ovplyvňuje nedokonalá legislatíva
14. augusta 2001

Vstupom do platnosti novely zákona o konkurze a vyrovnaní vzniklo riziko zneužitia vyhlásenia konkurzu na podnikateľské subjekty, ktoré sú krátkodobo nesolventné. Uvádza sa v informácii o uplatňovaní novely zákona o konkurze a vyrovnaní, ktorá platí od 1. augusta minulého roku a jej niektoré ustanovenia vstúpili do platnosti 1. februára 2001. Súdna prax už zaznamenala prípady, v ktorých boli nakupované pohľadávky určitých podnikov s cieľom podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a tým poškodiť obchodný kredit týchto subjektov alebo odstrániť konkurenta.

Podľa predkladaného materiálu sa v platnej legislatívnej úprave konkurzného práva nachádza v súčasnosti relatívne veľký počet nejasných prípadne neúplných ustanovení, čo potvrdzujú aj skúsenosti štátnej agentúry pre vymáhanie a správu pohľadávok Slovenskej konsolidačnej (SKo).

Podľa SKo nejasnosti legislatívy sa dotýkajú prevodu práv a zmeny účastníkov v konkurze. Veriteľom, ktorí nadobudli pohľadávku, až po vyhlásení konkurzu totiž neprislúcha hlasovacie právo na schôdzi konkurzných veriteľov, ak však súd nerozhodne inak. Nedostatky konkurzného práva sa prejavujú aj pri popretí pohľadávky správcom. Následné incidenčné konanie predlžuje priebeh celého konkurzu. Lehoty medzi pojednávaniami v niektorých prípadoch podľa SKo prekračujú aj 10 mesiacov.

Otáznym je aj prevádzkovanie podniku počas konkurzu, ktoré bolo zavedené novelou zákona o konkurze a vyrovnaní. Nakoľko však vznikajú záväzky proti podstate a daňové predpisy neberú ohľad na špecifiká takejto situácie, táto možnosť sa zatiaľ nevyužíva. Nedostatkom je aj skutočnosť, že niektoré pohľadávky nie sú pre nedostatok finančných prostriedkov vôbec vymáhané.

Celková účinnosť konkurzného zákona ako aj konkurzného práva podľa materiálu závisí aj od zákona o účtovníctve, daňových zákonov a z nich vyplývajúcich nevyhnutných výhod a výnimiek pre úpadcu ako aj veriteľov, ktorý sú s ním v hospodárskom vzťahu. Efektívny priebeh konkurzu ovplyvňujú aj ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, Obchodného zákonníka a Trestného zákona.

Priebeh konkurzov v SR však ovplyvňuje aj stav a možnosti konkurzných súdov. Tie sú podľa materiálu značne limitované, keďže v prvom polroku tohto roka vybavovalo 6 188 vecí v konkurznom konaní iba 24 sudcov. Okrem počtu sudcov priebeh konkurzov výrazne limitujú aj priestorové možností súdov ako aj ich vybavenosť výpočtovou technikou.

Celkové ekonomické prostredie je ďalším faktorom, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje priebeh konkurzov v SR. Zdĺhavé speňažovanie konkurznej podstaty je do značnej miery zapríčinené aj slabou kúpyschopnosťou slovenských podnikateľských subjektov a chýbajúcim záujmom zahraničných investorov. To v mnohých prípadoch neumožňuje reálne ukončiť konkurzné konania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS