ČLÁNOK
Priame obchody bude môcť SCP vykonávať až po transformácii na centrálny depozitár
2. októbra 2003

Obchodovanie s cennými papiermi v centrálnom depozitári sa nebude realizovať „cez priečinok“ ale prostredníctvom online prístupu jeho členov. Depozitár a jeho členovia budú povinní najmenej raz do týždňa uverejňovať v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy údaje o cenných papieroch, pri ktorých sa zaevidoval odplatný prevod inak, ako na pokyn burzy cenných papierov. Súčasťou informácií bude podľa nej okrem obchodného mena emitenta a počtu prevedených kusov cenného papiera aj priemerná cena pri každej emisii, uviedla hovorkyňa Strediska cenných papierov SR Želmíra Habánová. Reagovala na správu TASR, ktorú 30. septembra uverejnili aj Profini.sk.

Konštatovanie autora, že „obchodovanie s cennými papiermi cez priečinok, ktoré sa bude dať realizovať v Stredisku cenných papierov a obchodníkom tak umožní obísť burzu, spôsobí slovenskému kapitálovému trhu veľké problémy,“ možno považovať za zavádzajúce. Informácia v správe, že „stredisko cenu cenných papierov, za ktorú sa budú realizovať obchody cez priečinok, nemusí zverejňovať“, nie je pravdivá. Rovnako neplatí, že „kurzy nebudú skutočne vyjadrovať ocenenie emitenta, ktorý stratí záujem o obchodovanie na burze.“ Ani hodnotenie, že trh ostane bez informácií, prípadne sa zvýši možnosť manipulácie pri vypísaní povinnej ponuky na prevzatie, nie je správne.

Na margo tvrdenia, že mimoburzové obchody spôsobia postupné vytrácanie kurzotvornej funkcie burzy, je potrebné zdôrazniť, že mimoburzové obchody sú priame obchody a nemajú vplyv na vytváranie kurzotvornej funkcie burzy. Kurzotvornú funkciu majú len anonymné obchody, ktoré je možné uzatvárať výlučne na burze cenných papierov.

Po transformácii strediska na centrálneho depozitára bude spoločnosť poskytovať rovnaké informácie o priamych obchodoch (cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov, pri ktorých sa zaevidoval odplatný prevod inak ako na pokyn burzy cenných papieroch), ako burza cenných papierov v súčasnosti. Navyše sa zachová obdobný spôsob uzatvárania týchto obchodov, nakoľko centrálny depozitár bude pracovať na členskom princípe. Priame obchody budú iniciovať členovia centrálneho depozitára – obchodníci s cennými papiermi, ktorí získali licenciu od Úradu pre finančný trh, pričom podmienky na jej získanie sú podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách veľmi náročné na splnenie a predpokladajú vysoký stupeň kredibility a dôveryhodnosti nových obchodníkov. Obchodovanie s cennými papiermi v centrálnom depozitári sa nebude realizovať „cez priečinok“, ako uviedol autor, ale prostredníctvom online prístupu jeho členov.

Aj nový zákon o cenných papieroch poskytuje burze cenných papierov exkluzívne postavenie, pretože podľa § 73 ods. 1 písmeno h) obchodník s cennými papiermi je povinný pokyny na nadobudnutie alebo predaj investičných nástrojov prijatých k obchodovaniu na burze cenných papierov vykonať na burze cenných papierov, s výnimkou ak klient požiada obchodníka o iný spôsob vykonania pokynu.

Stredisko v súčasnosti (v zmysle zákona č. 600/92 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov) nemá informačnú povinnosť zverejňovať v dennej tlači údaje o cenných papieroch prijatých na trh kótovaných cenných papierov, pri ktorých zaevidovalo odplatný prevod inak ako na pokyn burzy cenných papierov (mimoburzové obchody). Táto povinnosť vznikne až centrálnemu depozitárovi po uplynutí 60 dní od prijatia prvého člena.

Centrálny depozitár a člen budú, v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, v znení neskorších predpisov, § 111, odsek 3, povinní najmenej raz za týždeň uverejňovať v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy údaje o cenných papieroch prijatých na trh kótovaných cenných papierov, pri ktorých zaevidoval odplatný prevod inak ako na pokyn burzy cenných papierov, najmä:

a) obchodné meno emitenta, druh cenného papiera a ISIN,

b) počet prevedených kusov cenného papiera pri každej emisii,

c) priemernú cenu pri každej emisii, pri ktorej boli prevedené

cenné papiere.

Podľa informácií strediska sa v súčasnosti pripravuje legislatívna norma, v ktorej sa upraví zverejňovanie informačnej povinnosti o mimoburzových obchodoch na dennej báze.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS