ČLÁNOK
Pri predaji RIF bude akcent na cene akcií
30. augusta 2001

Cena za podiel Fondu národného majetku SR v Reštitučnom investičnom fonde bude mať najvyššiu váhu (70%) vo výberovom konaní na jeho predaj. Vyplýva to z materiálu Výkonného výboru FNM, ktorý sa zaoberal prípravami výberového konania na predaj majetkovej účasti FNM na podnikaní Reštitučného investičného fondu.

Ďalším kritériom pri výberovom konaní bude schopnosť účastníka spravovať otvorené, alebo uzavreté podielové fondy, referencie, znalosť daného odvetvia. Vo výberovom konaní bude mať váhu 20%. Podľa Výkonného výboru by mal uchádzač o kúpu fondu mať skúsenosti a dlhodobo vykonávať činnosť spojenú so správou otvorených, alebo uzavretých podielových fondov. Pri výbere víťaza by mala zavážiť aj dĺžka pôsobenia potenciálneho záujemcu v sektore kolektívneho investovania. Okrem iného záujemca o kúpu podielu v RIF by mala mať medzinárodné skúsenosti a referencie v súvislosti s výkonom správy investičných, alebo podielových fondov.

Váhu 5 % pripisuje Výkonný výbor FNM lokálnym skúsenostiam, znalosti špecifík regiónu. Ide o skúsenosti pri výkone správy portfólií v strednej a východnej Európy a na tzv. emergin markets, vrátane Českej a/alebo Slovenskej republiky.

Organizácia správy aktív, či zloženie tímu podieľajúcom sa na správe aktív bude mať v kritériách váhu 5%. Účastníci výberového konania by mali doložiť profesijný životopisov investičných a portfóliových manažérov účastníkov, univerzitné tituly, ocenenia, certifikáty a diplomy, kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti v oblasti správy portfólia, finančnej analýzy, riadenia rizika. Okrem toho záujemca o kúpu podielu v RIF by mohol preukázať bezúhonnosť a morálny kredit manažérov fondov, prihlásenie sa k najvyšším etickým štandardom v oblasti investičného manažmentu, napríklad AIMR Code of Etics and Standards od Profesional Conduct a nespochybnené schopnosť riadiť sa týmito štandardmi a princípmi.

Predsedom výberovej komisie by mal byť Peter Huňor. V tejto pozícii sa dostáva do konfliktu záujmov, pretože je súčasne predsedom dozornej rady Reštitučného investičného fondu. Ďalšími členmi by mali byť Ján Ďurana, Vladimír Dvořáček, Anna Bubeníková a Bohuslav Brendza.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS