ČLÁNOK
Prezident podpísal zavedenie výdavkových limitov
17. decembra 2013

Hospodárenie verejnej správy bude v budúcnosti pri prílišnom zadlžovaní obmedzovať nový inštitút výdavkových limitov. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú v piatok podpísal prezident Ivan Gašparovič. Okrem toho sa touto novelou do zákona zapracúvajú ďalšie novinky vyplývajúce z takzvanej fiškálnej zmluvy Európskej únie. Ministerstvo financií tvrdí, že prijatie navrhovaných zmien je nevyhnutné pre úplné fungovanie regulácie hospodárenia Slovenskej republiky s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľnú úroveň hospodárenia.

Samotné výdavkové stropy nemajú fungovať automaticky a o ich zavedení sa má rozhodovať iba pri „výrazných odchýlkach“ vývoja štrukturálneho deficitu od plánu zakotveného v programe stability, neskôr od strednodobého cieľa, teda vyrovnaného rozpočtu. Vyhodnocovať, či nastalo spomínané výrazné odchýlenie, bude podľa návrhu samotný rezort financií. Ak áno, informáciu má zverejniť a navrhnúť vláde limit verejných výdavkov. Následne má pritom o prípadnom zavedení výdavkových stropov rozhodovať vláda. Na nej totiž má byť, aké konkrétne opatrenia sa budú uplatňovať s cieľom dodržať limit verejných výdavkov a s cieľom znížiť štrukturálny schodok na určenú úroveň. „Ak vláda rozhodne, že sa korekčný mechanizmus neuplatní, zašle národnej rade písomné zdôvodnenie rozhodnutia o neuplatnení korekčného mechanizmu,“ konštatuje v materiáli rezort financií. Novela bude účinná od 1. januára 2014.

Prezident Gašparovič v piatok podpísal aj novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V záujme zabezpečenia stabilného vývoja parametrov rozpočtu verejnej správy vo vzťahu k rozpočtom územnej samosprávy sa v novele upravujú podmienky pre prijímanie návratných zdrojov financovania, doplňuje sa regulácia zostavovania rozpočtu a vykonávanie jeho zmien počas roka. Taktiež sa spresňuje režim hospodárenia subjektov územnej samosprávy počas rozpočtového provizória a doplňujú sa podmienky pre obce a vyššie územné celky v ozdravnom režime a nútenej správe. V návrhu sa rozširuje okruh záväzkových vzťahov o investičné dodávateľské úvery, ktoré sa premietajú v novej definícii dlhu, ako aj v regulácii splátok návratných zdrojov financovania. Návrh okrem toho obsahuje aj opatrenia na zníženie dlhu obcí a vyšších územných celkov v prípade, ak dlh prekročí výšku 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Novela nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, niektoré zmeny budú účinné až neskôr.

Prezident podpísal tiež novelu zákona o správe daní, podľa ktorej podnikateľské subjekty zverejnené v takzvanej čiernej listine subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH), bude môcť Finančné riaditeľstvo SR z tohto zoznamu aj odstrániť. Subjekty budú zo zoznamu vymazané, ak pominuli dôvody, na základe ktorých bol subjekt v tomto zozname zverejnený a súčasne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil zákonom stanovené povinnosti.

Finančné riaditeľstvo súčasne so zoznamom subjektov, u ktorým nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, zverejní aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty. V tomto zozname vymazaných subjektov sa okrem mena a priezviska fyzickej osoby, trvalého pobytu či miesta podnikania alebo obchodného mena a sídla právnickej osoby navyše uvedie aj dátum výmazu. Subjekt sa na takzvanej čiernej listine môže ocitnúť, ak opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne a opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Prostredníctvom novely zákona o správe daní ministerstvo financií novelizovalo aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Nepriamu novelu zákona označil exminister hospodárstva Juraj Miškov (SaS) za pokus o vpašovanie ustanovenia, podľa ktorého sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví bude môcť dostať do dokladov regulovaných firiem, do ktorých by za iných okolností prístup nemal. Opatrenia z novely zákona nadobúdajú účinnosť už od decembra tohto roku, niektoré od januára budúceho roku a tiež od septembra 2014.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS