ČLÁNOK
Prezamestnanosť v telekomunikáciách sa ukonči pravdepodobne privatizáciou
4. júna 2000

Otázka personálnej politiky Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST), najmä však otázky znižovania počtu pracovníkov a sociálnych kompenzácií sa stávajú aktuálnymi najmä v súvislosti s pripravovanou privatizáciou tejto spoločnosti. Práve tieto okruhy problémov rezonujú aj na rokovaniach s potenciálnymi strategickými investormi do ST. Uvedomujúc si citlivosť tejto otázky sa jednotliví záujemcovia neradi vyjadrujú k tejto otázke, pretože sa obávajú, že ich odpoveď by mohla znížiť ich šance na úspech vo výberovom konaní. Je pritom všeobecne známe,. že ST ako tretí najväčší zamestnávateľ na Slovensku trpia určitou prezamestnanosťou.

Agentúre SITA sa podarilo získať názor jedného z dvoch súčasných záujemcov o ST, ktorý nechcel byť menovaný. Ako predstaviteľ tejto spoločnosti uviedol, ich predstavy o budúcom vývoji sa v podstate zhodujú s názorom súčasného manažmentu ST. ST v súčasnosti zamestnávajú 13 624 pracovníkov rôznej vekovej a kvalifikačnej štruktúry. Ako povedala hovorkyňa ST Gabriela Nemkyová, v dôsledku výraznej zmeny technológií došlo od roku 1996 k zníženiu stavu zamestnancov ST o 1750. Podľa predstaviteľa jedného zo záujemcov o ST cieľový stav zamestnancov ST v časovom horizonte piatich až šiestich rokov predstavuje 11 500 pracovníkov. Znamená to, že v tomto časovom období dôjde k prepusteniu ďalších zhruba dvoch tisíc zamestnancov ST. Podľa jeho slov je to však riešenie konformné aj s názormi predstaviteľov odborov, preto by takéto prepúšťanie nemalo narušiť sociálny zmier. Strategický záujemca na druhej strane ponúkne atraktívne možnosti sociálnej kompenzácie pre prepustených zamestnancov napríklad v podobe nadpriemerného odstupného. Súčasťou jeho privatizačnej ponuky je však aj rozsiahly program školení či výmenných pobytov zamestnancov ST, aby sa zabezpečil transfer know-how potrebný pre úspešný rozvoj ST.

ST však už v súčasnosti ponúkajú svojim zamestnancom nadpriemerný balík sociálnych vymožeností. Podľa G. Nemkyovej dostávajú napríklad zamestnanci v dôchodkovom veku mimoriadnu odmenu vo výške štvornásobku priemerného mesačného zárobku. ST vytvorili priestor aj pre zamestnancov, ktorí majú nárok na predčasný odchod do dôchodku už dva roky pred dosiahnutím stanoveného veku. „Aj keď odchod do predčasného dôchodku bol k 1. januáru 2000 zrušený, vytvorila naša spoločnosť pre zamestnancov, ktorí nebudú schopní alebo ochotní prispôsobiť sa zmeneným požiadavkám na pracovné činnosti, možnosť kompenzácie straty na zárobku nielen odstupným vo výške 5-násobku priemerného mesačného zárobku ale aj mimoriadnou odmenou až do výšky 60 tis. Sk,“ uviedla G. Nemkyová.

Cez systém doplnkového dôchodkového poistenia vytvorili ST sociálnu záchrannú sieť pre zamestnancov, ktorým bude z dôvodu organizačných zmien zrušené pracovné miesto a majú viac ako dva roky a menej ako päť rokov do starobného dôchodku. Títo zamestnanci dostávajú okrem odstupného vo výške 5-násobku priemerného mesačného zárobku aj mimoriadny príspevok doplnkového dôchodkového poistenia až do výšky 40 tis. Sk. Podľa G. Nemkyovej však tieto možnosti doposiaľ využilo len niekoľko zamestnancov. Podľa hovorkyne ST je to len časť sociálneho balíka, ktoré ST v súčasnosti ponúkajú.

Podľa hovorkyne je v ST ročne v pohybe okolo 11 – 12 % pracovných miest, čo utvára dostatočný priestor nielen pre znižovanie počtu zamestnancov, ale predovšetkým pre nevyhnutnú obmenu personálu. Nemalé zmeny v zamestnanosti prebehli doteraz bez sociálnych stretov, a to aj napriek priebežnému znižovaniu počtu zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS