ČLÁNOK
Prevádzkový zisk Slovenskej sporiteľne bol podľa IAS medziročne vyšší o 38 %
21. augusta 2002

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) hospodárila v prvom polroku podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) s čistým ziskom 468 mil. Sk. Jeho tvorbu podstatne ovplyvnila strata z ostatnej prevádzkovej činnosti, ktorá dosiahla 800 mil. Sk, pričom ku koncu júna minulého roku bola 40 mil. Sk. Ako informoval podpredseda predstavenstva SLSP Štefan Máj, dôvodom bol zvýšený odvod do Fondu ochrany vkladov. Banka počas prvého polroka vytvorila v čistom v čistom vyjadrení 200 mil. Sk rezerv a opravných položiek.

Prevádzkový zisk SLSP dosiahol v prvom polroku 1,8 mld. Sk a medziročne stúplo 38 %. Čisté úrokové výnosy banky pritom stúpli o 21 % na 3,4 mld. Sk najmä z dôvodu znižovania nákladových úrokov. Čistý výnos z poplatkov a provízií sa zvýšil o 33 % na 0,8 mld. Sk. Čistý výsledok z obchodovania klesol z dôvodu prechodu na jednotnú európsku menu o polovicu na 0,2 mld. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady na druhej strane vzrástli o 4 % na 2,6 mld. Sk.

Bilančná suma banky dosiahla ku koncu júna 203,8 mld. Sk, čo predstavuje medziročný rast 5 %. Na strane pasív ho zabezpečil najmä nárast primárnych vkladov o 4 % na 172,6 mld. Sk. Korunové vklady sa pritom na primárnych zdrojoch podieľali 89 percentami, zvyšných 11 % tvorili devízové vklady. Záväzky voči iným bankám sa medziročne zvýšili o 83 % na 12,1 mld. Sk. Kapitálová primeranosť bola 25,5 %.

Dominantnou súčasťou aktív banky bolo ku koncu júna portfólio cenných papierov, ktoré medziročne stúplo o 12 % na 105,3 mld. Sk. Štátne cenné papiere z toho tvorili 83 %. Objem úverov klientom medziročne sa zvýšil o 30 % na 27,9 mld. Sk. Úvery poskytnuté podnikateľom pritom stúpli o 33,7 % na 23,4 mld. Sk a objem úverov obyvateľstvu zostal takmer bez zmeny na 1,3 mld. Sk. V pokladničnej hotovosti a na účtoch v NBS držala banka 10,3 mld. Sk.

SLSP v prvom polroku pokračovala v procese transformácie, ktorý odštartovala v januári minulého roka, a ktorý by mal skončiť v marci 2003. Banka zrealizovala napríklad projekt alternatívnych distribučných kanálov a začala poskytovať kontokorentné úvery. V najbližšom období by mala zaviesť na všetkých pobočkách nový spôsob starostlivosti o klienta.

Majoritným akcionárom SLSP je Erste Bank, ktorá vlastní 67,19 % akcií sporiteľne. Európska banka pre obnovu a rozvoj má 19,99-percentný podiel na základnom imaní, Ministerstvo financií SR vlastní 10 % akcií a Reštitučný investičný fond 2,82 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS