ČLÁNOK
Prelicencovanie čistí trh
13. septembra 2002

Obchodníci s cennými papiermi, ktorí chcú aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti, musia do konca tohto mesiaca požiadať Úrad pre finančný trh (ÚFT) o nové povolenie na poskytovanie investičných služieb. Zahraničným subjektom uplynula lehota v posledný júnový deň. Vyplýva to z nového zákona 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Činnosti, ktoré môžu vykonávať obchodníci s cennými papiermi, sú podmienené rozličnou výškou základného imania. Zákon rozdeľuje obchodníkov na tri kategórie. Ide o spoločnosti so základným imaním tridsaťpäť, šesť a dva a pol milióna korún.

Subjekty, ktoré podajú žiadosť v stanovenom termíne, môžu podnikať až do právoplatného rozhodnutia ÚFT podľa doterajšej licencie. Regulátor trhu je schopný rozhodnúť o žiadosti do jedného až dvoch mesiacov po doplnení všetkých náležitostí potrebných na prelicencovanie. Podpredseda Rady ÚFT pre kapitálový trh Slavomír Šťastný nevylučuje ani kratšie lehoty. Prelicencovaniu sa venuje samostatné oddelenie vytvorené len na tento účel. Začiatkom októbra ÚFT zverejní zoznam obchodníkov, ktorým zo zákona zanikne oprávnenie na obchodovanie s cennými papiermi, teda tých, čo nepodajú žiadosť o nové povolenie do konca septembra.

Zatiaľ malý záujem

V polovici roka mohlo na základe pôvodného povolenia vykonávať činnosť 129 obchodníkov s cennými papiermi. Popri troch zahraničných obchodníkoch, ktorí žiadosť o nové povolenie v skrátenej lehote podali, doručilo na ÚFT svoju žiadosť doteraz len deväť domácich obchodníkov s cennými papiermi. Z toho tri sú nové subjekty. Zvyšní žiadatelia sú prevažne bankoví obchodníci. Ak žiadosť nepodali doteraz, urobia tak čo najskôr. „OTP Banka Slovensko má naďalej záujem pôsobiť na trhu s cennými papiermi. V súčasnosti pripravujeme žiadosť o povolenie na poskytovanie investičných služieb pre ÚFT,“ uvádza hovorca OTP Banky Slovensko, a. s., Norbert Lazar. Banky potrebujú na novú licenciu aj povolenie od Národnej banky Slovenska.

Nebankoví obchodníci, takzvaní brokeri, sa zväčša na prelicencovanie len chystajú. „Nepredpokladám, že tých žiadostí bude viac než dvadsať,“ hovorí predseda Asociácie obchodníkov s cennými papiermi Igor Hornák. Zdržanlivejšie sa vyjadruje S. Šťastný z ÚFT. „Počkajme do 1. októbra. Úrad v žiadnom prípade na obchodníkov netlačí. Je na nich, či sa rozhodnú pokračovať, alebo takýmto spôsobom ukončia svoje podnikanie.“ Očakáva však, že sa počet obchodníkov zníži. „Nemyslím si, že dôvodom malého počtu žiadateľov je vyčkávanie obchodníkov až do poslednej chvíle. Skôr sa nazdávam, že dôkladne pracujú na podkladoch tak, aby ich žiadosť mohla byť nami akceptovaná. Treba si uvedomiť, že zákon o cenných papieroch je voči obchodníkom podstatne prísnejší než doterajšie právne predpisy. Sú aj takí obchodníci, ktorí už dnes vedia, že novému zákonu nevyhovejú, svoju činnosť podľa starého povolenia pomaly ukončujú a o nové povolenie nepožiadajú.“

Viac papierovania

Podľa I. Hornáka je prelicencovanie mimoriadny náročný proces. Vyžaduje si množstvo dokumentov, čo obchodníkov časovo zaťažuje. Pritom vychádza z vlastných skúseností, keďže sa mieni uchádzať o nové povolenie s vlastnou spoločnosťou Prvá paroplavebná, o. c. p., a. s. Podľa neho viaceré subjekty niektoré povinnosti jednoducho nestíhajú. Do značnej miery to pripisuje aj zákonodarcovi, keďže mnohé kľúčové normy doteraz nepublikoval (napríklad vyhlášku o kapitálovej primeranosti). Obchodníci majú najčastejšie problémy s jednotlivými súčasťami žiadostí a predkladanými dokumentmi. Len príloh je 23.

A čo musí obchodník splniť, aby uspel? „Najskôr by mal zmeniť stanovy. V nich upraví viaceré kompetenčné vzťahy. Zmena sa dotkne aj predmetu činnosti. Spoločnosti, ktoré podnikali vo viacerých oblastiach, čo predchádzajúci zákon umožňoval, tieto činnosti musia ukončiť,“ vymenúva povinnosti I. Hornák. Na rade je organizačná štruktúra. Podľa zákona si obchodník zriadi novú funkciu takzvaného „vnútorného kontrolóra“ – akéhosi donášača vnútri spoločnosti. Okrem toho opíše každý pracovný postup v podobe vnútornej smernice. Množstvo papierovania tak podľa šéfa AOCP spôsobí pre obchodníkov oveľa náročnejšiu prevádzku ako doteraz.

Pokračovať alebo nie?

Nové podmienky vstupu na trh stavajú pred každého obchodníka základnú otázku: „Oplatí sa ešte podnikať?“ I. Hornák tvrdí, že byrokraciu absolútne nezaujíma ekonomická efektivita, „hlavne, že si vymýšľa často nezmyselné hlásenia a formuláre“. Napriek tomu sa nazdáva, že prelicencovanie nie je pre malých obchodníkov, takzvaných brokerov, likvidačné, nehovoriac o bankových obchodníkoch. Treba len nájsť súlad medzi samotnou činnosťou a jednotlivými povinnosťami, ktoré vyžaduje zákon. Za dôležitý považuje aj postoj regulátora trhu – ÚFT, ktorý by mal rozlíšiť, čo je skutočne dôležité a čo sú len formality. „Prelicencovanie určite nie je na škodu a prispeje k vyčisteniu a skvalitneniu trhu. Zvýši sa aj ochrana investora.“ Podľa S. Šťastného sa totiž dá predpokladať, že obchodníkom, ktorí dostanú oprávnenie podnikať na kapitálovom trhu, záleží na jeho štandardizácii a transparentnosti. „Spolu s prísnejšou legislatívou sa pomery na domácom trhu v dlhodobom horizonte zosúladia s tým, čo je bežné v členských štátoch EÚ.“

A čo terajší obchodníci, ktorí nepožiadajú o novú licenciu do konca septembra? „Na podnikanie v oblasti obchodovania s cennými papiermi už nebudú mať oprávnenie. Preto budú musieť bezodkladne zosúladiť svoju činnosť s novým právnym rámcom. To znamená, zmeniť svoje stanovy a obchodné meno, z ktorého vylúčia označenie o. c. p. Keďže podnikajú ako akciovky, zostanú podnikateľským právnym subjektom aj naďalej. Avšak žiadosť o povolenie na poskytovanie investičných služieb (pokiaľ nie sú bankou) už neskôr nebudú môcť podať – podľa zákona je totiž takéto oprávnenie súčasne povolením na vznik novej spoločnosti,“ dodáva S. Šťastný.

Čo musí žiadosť obsahovať?

Obchodné meno, sídlo, IČO,

označenie registra a číslo zápisu v ňom,

výšku základného imania, druh vydaných akcií, ich formu a podobu

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou (minimálne 10 % na základnom imaní obchodníka alebo na hlasovacích právach),

návrh rozsahu poskytovaných investičných služieb vo vzťahu k investičným nástrojom,

vecné, personálne a organizačné predpoklady,

údaje o členoch predstavenstva, dozornej rady, prokuristoch, vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a o osobách zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,

vyhlásenie štatutárneho orgánu o úplnosti a pravdivosti predložených údajov.

Zdroj: ÚFT


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS