ČLÁNOK
Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu
30. septembra 2013

Návrh na odvolanie riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií , guvernér Národnej banky Slovenska   Návrh zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh na odvolanie riaditeľky a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)   Návrh na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 7. zasadnutia Zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou (Bratislava, 11. a 12. júla 2013)  Predkladá: minister hospodárstva

Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 30. júnu 2013  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS