ČLÁNOK
Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu
7. januára 2015

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie
Predkladá: minister zdravotníctva

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister hospodárstva

Analýza zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 – návrh
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh na implementáciu Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. 10. 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES v Slovenskej republike
Predkladá: minister zdravotníctva

Informácia o plnení opatrení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike za rok 2014 – návrh
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Hodnotiaca správa o plnení úloh Poštovej politiky do roku 2014 – návrh
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Informácia o priebehu a výsledkoch 6. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 1. – 2. decembra 2014 v Bratislave a Návrh vykonávacieho protokolu
Predkladá: minister hospodárstva

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra hospodárstva SR Pavla Pavlisa v Kórejskej republike v dňoch 9. – 12. novembra 2014
Predkladá: minister hospodárstva

Priebežná správa o plnení programu zameraného na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí
Predkladá: minister hospodárstva


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS